Trang Chủ Bài tập SGK lớp 2 SGK Toán lớp 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 25: Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng trang 98, 99, 100, 101 Toán lớp 2

Giải Bài 25. Điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng trang 98, 99, 100, 101 SGK Toán lớp 2 tập 1 Kết nối tri thức. Chủ đề 5: Làm quen với hình phẳng

Bài 1 trang 98 SGK Toán 2 tập 1

a) Kể tên các điểm trong hình vẽ.

b) Kể tên các đoạn thẳng trong hình vẽ.

a) Các điểm có trong hình vẽ là điểm A, điểm B, điểm C, điểm D, điểm H, điểm G.

b) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là AB, CD.

Bài 2 trang 99 Toán 2 

Kể tên các đoạn thẳng trong mỗi hình vẽ sau:

Quan sát kĩ hình vẽ rồi kể tên các đoạn thẳng có trong mỗi hình.

Đoạn thẳng là đoạn nối hai điểm lại với nhau. Tên đoạn thẳng được viết bằng chữ in hoa.

a) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là NM, MP, NP.

b) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là AB, BC, DC.

Bài 3 trang 99 Toán 2 tập 1 KNTT

Tìm số thích hợp.

Dùng thước đo độ dài đoạn thẳng (theo mẫu).

a) Mẫu:

Advertisements (Quảng cáo)

Đoạn thẳng AB dài 5 cm.

b)

Đoạn thẳng MN dài ?  cm.

Đoạn thẳng PQ dài ? cm.

Cách đo độ dài của một đoạn thẳng: Đặt thước kẻ dọc theo đoạn thẳng, một đầu của đoạn thẳng trùng với vạch số 0 ghi trên thước, đầu kia trùng với vạch số mấy ghi trên thước thì đó chính là số đo độ dài của đoạn thẳng cần đo.

b) Đoạn thẳng MN dài 7 cm.

  Đoạn thẳng PQ dài 9 cm.

HOẠT ĐỘNG 2

Bài 1 trang 100 SGK Toán 2 tập 1

a) Kể tên các đường thẳng trong hình vẽ.

b) Kể tên các đường cong trong hình vẽ.

Advertisements (Quảng cáo)

Xem lại về hình dạng của đường thẳng, đường cong rồi kể tên các đường thẳng, đường cong trong hình vẽ.

a) Các đường thẳng có trong hình vẽ là: đường thẳng BC, đường thẳng DE.

b) Các đường cong có trong hình vẽ là đường cong \(x\), đường cong \(y\).

Bài 2 trang 101 Toán 2 Kết nối tri thức

Câu nào đúng, câu nào sai?

Trong hình vẽ trên:

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.  ?

b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng.  ?

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc một đoạn thẳng).

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng.  

b) Ba điểm D, E, G thẳng hàng.  

Bài 3 trang 101 Toán 2 tập 1

Kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

– Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng (hoặc một đoạn thẳng)

– Quan sát hình vẽ rồi kể tên ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ.

Ba điểm thẳng hàng có trong hình vẽ là:

– Ba điểm A, H, M thẳng hàng.

– Ba điểm B, M, C thẳng hàng.

Giải Bài 4 trang 101 SGK Toán 2 KNTT

Tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình dưới đây.

Quan sát kĩ hình vẽ và xem lại hình dạng của đường thẳng, đường cong, ba điểm thẳng hàng để tìm một đường thẳng, một đường cong và ba cây thẳng hàng có trong hình vẽ đã cho.

Advertisements (Quảng cáo)