Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I: Thể đột biến là gì?

Thể đột biến là gì?; Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nucleotit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hidro trong gen? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 12 Chương I. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

KIỂM TRA 15 PHÚT – ĐỀ SỐ 4

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

 

1.: Đột biến gen là:

A. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số đoạn AND xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử AND.

B. những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một vài cặp nucleotit xảy ra tại một điểm nào đó trên phân tử AND.

C. những biến đổi trong cấu trúc của NST xảy ra do mất đoạn, đảo đoạn, thêm đoạn hoặc chuyển đoạn NST.

D. những biến đổi trong cấu trúc AND liên quan đến một hoặc một số NST trong bộ NST.

2. Cho các trường hợp sau:

1. Gen tạo ra sau tái bản AND bị mất một cặp nucleotit.

2. Gen tạo ra sau tái bản AND bị thay thế ở 1 cặp nucleotit.

3. mARN tạo ra sau phiên mã bị mất 1 nucleotit.

4. mARN tạo ra sau phiên mã bị thay thế 1 nucleotit.

5. Chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị mất 1 axit amin

6. Chuỗi polipeptit tạo ra sau dịch mã bị thay thế 1 axit amin

Có mấy trường hợp được coi là đột biến gen

A. 1                                         B. 6                                         C. 4                                         D. 2

3. Dạng đột biến điểm nào sau đây xảy ra trên gen không làm thay đổi số lượng nucleotit của gen nhưng làm thay đổi số lượng liên kết hidro trong gen?

A. Thay cặp nucleotit A – T bằng cặp G – X.

Advertisements (Quảng cáo)

B. Thêm một cặp nucleotit.

C. Thay cặp nucleotit A – T bằng cặp T – A.

D. Mất một cặp nucleotit.

4. Thể đột biến là?

A. Những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình trội.

B. Những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình trung gian.

C. Những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình lặn.

D. Những cá thể mang gen đột biến đã biểu hiện ra kiểu hình.

5. Hóa chất 5BU thường gây đột biến

A. Thay thế 1 cặp A – T bằng 1 cặp G – X.

B. Thay thế 1 cặp G – X bằng 1 cặp A – T.

C. Thêm một cặp A – T.

Advertisements (Quảng cáo)

D. Thêm một cặp G – X.

6. : Đột biến gen dẫn đến làm thay đổi chức năng của protein thì đột biến đó :

A. Có hại cho thể đột biến

B. Không có lợi và không có hại cho thể đột biến.

C. Một số có lợi và đa số có hại cho thể đột biến.

D. Có lợi cho thể đột biến.

Câu 7: Một đoạn mạch gốc của gene có trình tự các mã bộ 3 như sau:  …..AGG TAX GXX AGX AXT XXX……  Một đột biến làm thay cặp nu thứ 14 bằng cặp T = A (X thay bằng T) sẽ làm cho:

A. acid amine tương ứng ở bộ 3 này bị thay đổi bởi 1 acid amine khác.

B. quá trình giải mã bị gián đoạn.

C. không làm thay đổi trình tự của các acid amine trong chuỗi polypeptide.

D. quá trình tổng hợp protein sẽ bắt đầu từ bộ 3 này.

Câu 8: Gen B có 390G và có tổng số liên kết hidro là 1670, bị đột biến thay thế một cặp nucleotit này bằng một cặp nucleotit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hidro. Tính số nucleotit mỗi loại của gen b?

A. A = T = 249; G = X = 391.

B. A = T = 391; G = X = 249 .

C. A = T = 40; G = X = 250.

D. A = T = 250; G = X = 40.

9. Một gen dài 4080A0, có số nucleotit loại A bằng 1,5 lần nucleotit loại G. Do đột biến mất đoạn, trong gen còn lại 640 nucleotit loại A và 2240 liên kết hidro. Số nucleotit loại G bị mất đi do đột biến là?

A. 120

B. 160

C. 320

D. 200

1.0: Một gen có 1200 nucleotit và 30% Adenin. Do đột biến chiều dài của gen giảm 10,2Ao và kém 7 liên kết hidro. Số nucleotit tự do từng loại mà môi trường phải cung cấp để cho gen đột biến tự nhân đôi liên tiếp 2 lần là:

A. A = T = 1432; G = X = 956.

B. A = T = 1080; G = X = 720.

C. A = T = 1440; G = X = 960.

D. A = T = 1074; G = X = 717.


1

2

3

4

5

B

D

A

D

A

6

7

8

9

10

C

A

A

B

D

Advertisements (Quảng cáo)