Trang Chủ Lớp 12 Đề kiểm tra 15 phút lớp 12

Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 12 15 phút Chương III Hình học: Điểm (M(x;y;z) khi nào?

Điểm \(M\) thỏa mãn \(\overrightarrow {OM}  = \overrightarrow i  – 3\overrightarrow j  + \overrightarrow k \) có tọa độ là bao nhiêu? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Toán lớp 12 15 phút Chương III Hình học. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Véc tơ đơn vị trên trục \(Oy\) là:

A. \(\overrightarrow i \)              B.\(\overrightarrow j \)

C. \(\overrightarrow k \)              D. \(\overrightarrow 0 \)

2. Chọn mệnh đề đúng:

A. \(\overrightarrow i  = 1\)           B. \(\left| {\overrightarrow i } \right| = 1\)

C. \(\left| {\overrightarrow i } \right| = 0\)         D. \(\left| {\overrightarrow i } \right| = \overrightarrow i \)

3. Chọn nhận xét đúng:

A. \(\left| {\overrightarrow i } \right| = {\overrightarrow k ^2}\)          B. \(\overrightarrow j  = {\overrightarrow k ^2}\)

C. \(\overrightarrow i  = \overrightarrow j \)             D. \({\left| {\overrightarrow k } \right|^2} = \overrightarrow k \)

4. Chọn mệnh đề sai:

A. \(\overrightarrow i .\overrightarrow j  = 0\)             B. \(\overrightarrow k .\overrightarrow j  = 0\)

C. \(\overrightarrow j .\overrightarrow k  = \overrightarrow 0 \)            D. \(\overrightarrow i .\overrightarrow k  = 0\)

5. Điểm \(M\left( {x;y;z} \right)\) nếu và chỉ nếu:

A. \(\overrightarrow {OM}  = x.\overrightarrow i  + y.\overrightarrow j  + z.\overrightarrow k \)

B. \(\overrightarrow {OM}  = z.\overrightarrow i  + y.\overrightarrow j  + x.\overrightarrow k \)

C. \(\overrightarrow {OM}  = x.\overrightarrow j  + y.k + z.\overrightarrow i \)

D. \(\overrightarrow {OM}  = x.\overrightarrow k  + y.\overrightarrow j  + z.\overrightarrow i \)

6. Điểm \(M\) thỏa mãn \(\overrightarrow {OM}  = \overrightarrow i  – 3\overrightarrow j  + \overrightarrow k \) có tọa độ:

A. \(M\left( {1;1; – 3} \right)\)                   B. \(M\left( {1; – 1; – 3} \right)\)

C. \(M\left( {1; – 3;1} \right)\)        D. \(M\left( { – 1; – 3;1} \right)\)

7. Tung độ của điểm \(M\) thỏa mãn \(\overrightarrow {OM}  = 2\overrightarrow j  – \overrightarrow i  + \overrightarrow k \) là:

A. \( – 1\)          B. \(1\)

Advertisements (Quảng cáo)

C. \(2\)             D. \( – 2\)

8. Điểm \(N\) là hình chiếu của \(M\left( {x;y;z} \right)\) trên trục tọa độ \(Oz\) thì:

A. \(N\left( {x;y;z} \right)\)                B. \(N\left( {x;y;0} \right)\)

C. \(N\left( {0;0;z} \right)\)                 D. \(N\left( {0;0;1} \right)\)

9. Gọi \(G\left( {4; – 1;3} \right)\) là tọa độ trọng tâm tam giác \(ABC\) với \(A\left( {0;2; – 1} \right),B\left( { – 1;3;2} \right)\). Tìm tọa độ điểm \(C\).

A. \(C\left( { – 1;3;2} \right)\)             B. \(C\left( {11; – 2;10} \right)\)

C. \(C\left( {5; – 6;2} \right)\)             D. \(C\left( {13; – 8;8} \right)\)

1.0: Cho tứ diện \(ABCD\) có \(A\left( {1;0;0} \right),B\left( {0;1;1} \right),C\left( { – 1;2;0} \right),\)\(\,D\left( {0;0;3} \right)\). Tọa độ trọng tâm tứ diện \(G\) là:

A. \(G\left( {0;\frac{3}{4};1} \right)\)             B. \(G\left( {0;3;4} \right)\)

C. \(G\left( {\frac{1}{2}; – \frac{1}{2}; – \frac{1}{2}} \right)\)      D. \(G\left( {0;\frac{3}{2};2} \right)\)


Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

B

A

C

A

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

C

C

C

D

A

1. Véc tơ \(\overrightarrow j \) là véc tơ đơn vị của trục \(Oy\).

Chọn B.

2. Ta có: \(\left| {\overrightarrow i } \right| = \left| {\overrightarrow j } \right| = \left| {\overrightarrow k } \right| = 1\) nên B đúng và các đáp án còn lại sai.

Chọn B.

Advertisements (Quảng cáo)

3. Ta có: \(\left| {\overrightarrow i } \right| = \left| {\overrightarrow j } \right| = \left| {\overrightarrow k } \right| = 1\) hoặc \({\overrightarrow i ^2} = {\overrightarrow j ^2} = {\overrightarrow k ^2} = 1\) nên \(\left| {\overrightarrow i } \right| = {\overrightarrow k ^2}\) đúng.

Chọn A.

4. Ta có: \(\overrightarrow i .\overrightarrow j  = \overrightarrow j .\overrightarrow k  = \overrightarrow k .\overrightarrow i  = 0\) nên các đáp án A, B, D đều đúng.

Đáp án C sai vì tích vô hướng hai véc tơ là một số, không phải một véc tơ.

Chọn C.

5. Điểm \(M\left( {x;y;z} \right) \Leftrightarrow \overrightarrow {OM}  = x.\overrightarrow i  + y.\overrightarrow j  + z.\overrightarrow k \)

Chọn A.

6. \(\overrightarrow {OM}  = \overrightarrow i  – 3\overrightarrow j  + \overrightarrow k  \Rightarrow M\left( {1; – 3;1} \right)\).

Chọn C.

7. \(\overrightarrow {OM}  = 2\overrightarrow j  – \overrightarrow i  + \overrightarrow k  \)\(\,=  – \overrightarrow i  + 2\overrightarrow j  + \overrightarrow k \)

\(\Rightarrow M\left( { – 1;2;1} \right)\).

Do đó tung độ của \(M\) bằng \(2\).

Chọn C

8. Chiếu \(M\) lên trục \(Oz\)thì \(x = 0;y = 0\) và giữ nguyên \(z\) nên \(N\left( {0;0;z} \right)\).

Chọn C.

9. Điểm \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC\) nếu:

\(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C}}}{3}\\{y_G} = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C}}}{3}\\{z_G} = \frac{{{z_A} + {z_B} + {z_C}}}{3}\end{array} \right.\)

\(\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}{x_C} = 3{x_G} – {x_A} – {x_B} = 3.4 – 0 – \left( { – 1} \right) = 13\\{y_C} = 3{y_G} – {y_A} – {y_B} = 3.\left( { – 1} \right) – 2 – 3 =  – 8\\{z_C} = 3{z_G} – {z_A} – {z_B} = 3.3 – \left( { – 1} \right) – 2 = 8\end{array} \right. \)

\(\Rightarrow C\left( {13; – 8;8} \right)\)

Chọn D.

1.0: Điểm \(G\) là trọng tâm tứ diện \(ABCD\) nếu tọa độ điểm \(G\) thỏa mãn:

\(\left\{ \begin{array}{l}{x_G} = \frac{{{x_A} + {x_B} + {x_C} + {x_D}}}{4} = \frac{{1 + 0 – 1 + 0}}{4} = 0\\{y_G} = \frac{{{y_A} + {y_B} + {y_C} + {y_D}}}{4} = \frac{{0 + 1 + 2 + 0}}{4} = \frac{3}{4}\\{z_G} = \frac{{{z_A} + {z_B} + {z_C} + {z_D}}}{4} = \frac{{0 + 1 + 0 + 3}}{4} = 1\end{array} \right. \)

\(\Rightarrow G\left( {0;\frac{3}{4};1} \right)\)

Chọn A.

Advertisements (Quảng cáo)