Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Chia sẻ đề kiểm tra lớp 10 15 phút Chương 2 Hóa học: Trong các hiđroxit dưới đây hiđroxit nào có tính axit mạnh nhất?

CHIA SẺ
Cation M + và anion X – có thể có giá trị cao là 2p 6 . Nguyên tử M và X bằng cách có vị trí trong khi tập trung vào sau?; Trọng các loại hiđroxit hạ bộ … trong Chia chạm vào chỗ ở của chúng tôi. Tham tham Chi chi đề và bất cứ khi nào

1. chu chu thời gian, thú vị và thú vị

A.kim mỏ, điểm; halogen.

B.kim xông chí; halogen.

C.kim mỏ, điểm; khí đốt

D.kim xông chí; khí đốt

2 . Cation M + và anion X – có thể có giá trị cao là 2p 6 . Nguyên tử M và X bằng cách có vị trí trong đó

AM ở chu kỳ II nhóm VIA và X ở chu kỳ II nhóm VIIA.

BM ở chu kỳ II nhóm VIIA và X ở chu kỳ II nhóm VIA.

CM ở chu kỳ III nhóm IA và X ở chu II II VIIA.

DM ở chu kỳ III nhóm VIIA và X ở chu kỳ III nhóm IA.

3 .Trong các loại hiđroxit hạ tập tin hiđroxit, có phải có tính toán không?

A.HCl 4         B. HBrO 4

C. H 2 SO 4       D. H 2 SeO 4 .

4. Cho 3,9g một kim kim, ứng dụng, giải thưởng và giải thưởng HCl, thu 1,12 lít khi hiđro (đktc). Kim hạn đông là

A.Na BK

C.Mg D. Li.

5 . Phần mềm của chúng tôi

A. điện tử số.

B. điện tử số lượng lớn.

C. số electron electron.

D. điện tử ở số điện tử.

6. Hòa tan hoàn toàn 18,4 gam hỗn hợp hai muối cacbonat của hai kim loại X, Y thuộc hai chu kì liên tiếp trong nhóm IIA bằng dung dịch HCl thu được 4,48 lít CO2 (đktc). Hai kim loại X, Y là

A.Be và Mg.

B.Mg và Ca.

C.Ca và Sr.

C.Sr và Ba.

7. Hiđroxit nào mạnh nhất trong các dãy hiđroxit Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2, Be(OH)2?

A. Al(OH)3       B. NaOH

C. Mg(OH)2     D. Be(OH)2

8. Hai nguyên tố X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton trong hai hạt nhânX, Y bằng 23. Nếu X ở nhóm VA thì Y là nguyên tố nào, biết X, Y không phản ứng với nhau?

A. C                  B. Si

C. S                  D. O

9. Chọn câu trả lời đúng.

Trong mỗi chu kì của bảng tuần hoàn, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần

A. tính kim loại và độ âm điện giảm.

B. tính kim loại và độ âm điện tăng.

C. tính kim loại tăng và độ âm điện giảm.

D.tính kim loại giảm và độ âm điện tăng.

1.0. Hợp chất với hiđro của nguyên tố X có công thức XH3. Biết % về khối lượng của oxi trong oxit cao nhất của X là 56,34%. Nguyên tử khối của X là

A.31            B.14

C.32              D.52


Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

D

C

A

B

B

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

B

B

C

D

A

3.

+ Se, Br cùng thuộc chu kì 4, suy ra tính axit của H2SeO4 < HBrO4

+ Cl, S cùng thuộc chu kì 3, suy ra tính axit của H2SO4 < HClO4

+ Cl, Br cùng thuộc nhóm VIIA, suy ra tính axit của HClO4 > HBrO4.

Đáp án A.

4. Số mol H2 là: \({n_{{H_2}}} = \dfrac{1,12} {22,4} = 0,05\left( {mol} \right)\)

Khi cho kim loại M tác dụng với dung dịch HCl, M sẽ tác dụng với H2O trong dung dịch tạo ra MOH và khí H2. Sau đó MOH mới tác dụng với dung dịch HCl. Thứ tự các phản ứng xảy ra:

Gọi kim loại kiềm cần tìm là M.

\(\eqalign{ & M + {H_2}O \to MOH + {1 \over 2}{H_2}  \cr & 0,1{\rm{                   }} \leftarrow {\rm{    0,05}}\left( {mol} \right)  \cr  & MOH + HCl \to MCl + {H_2}O \cr} \)

Số mol kim loại kiềm M là nM = 0,1 mol

Suy ra khối lượng mol của M là: \({M_M} = \dfrac{m}{n} = \dfrac{{3,9}}{{0,1}}= 39\left( {mol} \right)\)

Suy ra kim loại kiềm cần tìm là kali (K).

Đáp án B

6. Hai nguyên tố X, Y đều thuộc nhóm IIA của 2 chu kì liên tiếp nhau nên gọi chung 2 nguyên tố đó là M

               \(MC{O_3} + 2HCl \to MC{l_2} + {H_2}O + C{O_2}\)

\(\eqalign{  & {n_{C{O_2}}} = {{4,48} \over {22,4}} = 0,2\left( {mol} \right){\rm{       }}\cr& \to {{\rm{n}}_M} = {n_{C{O_2}}} = 0,2\left( {mol} \right)  \cr  &  \to {M_{MC{O_3}}} = {m \over n} = {{18,4} \over {0,2}} = 92 \cr&\Rightarrow {M_M} = 32 \cr} \)

Do vậy, 2 nguyên tố cần tìm phải thỏa mãn \({M_x} < 32 < {M_Y}\) .

X,Y lại ở hai chu kì liên tiếp, suy ra 2 kim loại cần tìm là Mg và Ca.

Đáp án B.

8.

Ta có: \ ({p_X} + {p_Y} = 23 \ Rightarrow \) X và Y phải ở các chu chu.

Mặt nam X và âm thanh VA như âm thanh X có thể có

a) \ (1 {s ^ 2} 2 {s ^ 2} 2 {p ^ 6} 3 {s ^ 2} 3 {p ^ 3} \ Rightarrow {p_X} = 15 \ left ({photpho} \ right) \)

\ (\ Rightarrow {p_Y} = 8 ({\ rm {ox}} i) \ Rightarrow \) kết quả của X, Y cộng tranh với nhau.

b) \ (1 {s ^ 2} 2 {s ^ 2} 2 {p ^ 3} \ Rightarrow {p_X} = 7 \ left (\ text {ni lu} \ right) \)

\ (\ Rightarrow {p_Y} = 16 \ left (S \ right) \ Rightarrow \) giá trị của X, Y không trong trò chơi với nhau

Căng án C.

1.0: Phần mềm của X với hiđro là \ (X {H_3} \ Rightarrow \) trong thời gian sử dụng oxit cao nhất là X 2 O 5

\ (\ dfrac {{{m_O}}} {{{m _ {{X_2} {O_5}}}}} = \ dfrac {{5.16}} {{2.M + 5.16}} = \ dfrac {{56, 34}} {{100}} \)

\ (\ Rightarrow M = 31 \)

Câu A.