Trang Chủ Lớp 10 Đề kiểm tra 15 phút lớp 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 Chương 3 Hóa học: Dãy nào sau đây không chứa hợp chất ion?

CHIA SẺ
Dãy nào sau đây không chứa hợp chất ion?; Liên kết được hình thành giữa một phi kim điển hình và một kim loại điển hình là gì? … trong Đề kiểm tra môn Toán 15 phút lớp 10 Chương 3 Hóa học. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. Dãy nào sau đây không chứa hợp chất ion?

A.NaCl, OF2, H2S.

B.CO2, Cl2, CCl4.

C.BF3, AlF3, CH4.

D.I2, CaO, CaCl2.

2. Liên kết được hình thành giữa một phi kim điển hình và một kim loại điển hình là

A.liên kết ion.

B.liên kết cộng hóa trị.

C.liên kết kim loại.

D.liên kết hiđro.

3. Các nguyên tử luôn có xu hướng liê kết với nhau tạo thành phân tử hay tinh thể để

A.tạo cấu hình electron giống khí hiếm bền.

B.trao đổi các electron.

C.góp chung electron.

D.nhận thêm electron.

4. Cho nguyên tử X có 3 electron hóa trị. Kiểu liên kết hóa học nào được hình thành khi nó liên kết với nguyên tử Y (Z=9)?

A.Liên kết kim loại.

B.Liên kết cộng hóa trị có cực.

C.Liên kết cộng hóa trị không cực.

D.Liên kết ion.

5. Số oxi hóa của nguyên tố nitơ trong các trường hợp: NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lần lượt là?

A.-4, +6, +2, +4, 0, +1.

B.-4, +5, -2, 0, +3, -1.

C.-3, +5, +2, +4, 0, +1.

C.+3, -5, +2, -4, -3, -1.

6. Cho các phân tử: MgCl2, CO2, HCl, NaCl, CH4. Có bao nhiêu chất chứa liên kết cộng hóa trị trong phân tử?

A.1                   B.2

C.3                    D.4

7. Chọn câu đúng trong các phát biểu sau

A.Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron bị lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn.

B.Liên kết ion được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7.

C.Liên kết cộng hóa trị không phân cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D.Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

8. Cho các chất sau: NH4Cl, K2SO4, AgNO3, Fe2(SO4)3, KBr. Chất có chứa ion đơn nguyên tử là

A.NH4Cl, K2SO4.

B. NH4Cl, KBr.

C. AgNO3, Fe2(SO4)3.

D. NH4Cl, AgNO3

9. Cho các dãy chất sau: H2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2. Số chất có liên kết ba trong phân tử là

 A.1                  B.4

C.3                   D.2.

10. Cho các phát biểu sau:

1.Các nguyên tử khi hình thành liên kết với nhau đều đạt cấu hình bền của khí hiếm (8 electron ở lớp ngoài cùng).

2.Các nguyên tử của các nguyên tố phi kim có xu hướng nhường đi các electron ở lớp ngoài cùng để hình thành ion âm.

3.Khi hình thành liên kết ion, cặp electron chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử kia.

4. Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA, IIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm VIIA lần lượt là 1+ và 2+.

5. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử bằng không thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cộng hóa trị không phân cực.

Số phát biểu sai là

A.1               B.2

C.3               D.4


Câu

1

2

3

4

5

Đáp án

B

A

A

D

C

Câu

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

B

D

B

4.: Nguyên tử X có 3 electron hóa trị vì vậy nó dễ dàng mất đi 3 electron để đạt đến câu hình của khí hiếm gần nó nhất để tạo thành ion X3+

\({X^0} \to {X^{3 + }} + 3e\)

Y (Z=9): 1s22s22p5: có 7 electron lớp ngoài cùng, suy ra Y là một phi kim

\({Y^0} + 1e \to {Y^ – }\)

Vì vậy liên kết tạo thành giữa X và Y là liên kết ion

Đáp án D.

6. Liên kết cộng hóa trị là liên kết mà các nguyên tố trong phân tử tham gia liên kết bằng cách góp chung một hay nhiều electron để tạo thành các cặp electron dùng chung. Như vậy các phân tử CO2, HCl, CH4 có liên kết cộng hóa trị.

Đáp C.

7. A.Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron bị lệch về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn: Đúng

B.Liên kết ion được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến 1,7: Sai

C.Liên kết cộng hóa trị không phân cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học: Sai

D.Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu: Sai

Đáp án A.

9.

Phân tử có chứa liên kết ba khi hai nguyên tử hình thành liên kết góp chung 3 electron để tạo ra 3 cặp electron dùng chung.

Trong các phân tử: H2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2, thì có N2 và C2H2 trong liên kết phân tử có liên kết 3.

Đáp án D.

1.0.

1.Các nguyên tử khi hình thành liên kết với nhau đều đạt cấu hình bền của khí hiếm (8 electron ở lớp ngoài cùng): Sai. Vì điều này chỉ đúng với nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì nhỏ.

2.Các nguyên tử của các nguyên tố phi kim có xu hướng nhường đi các electron ở lớp ngoài cùng để hình thành ion âm: Sai. Vì các nguyên tố phi kim có xu hướng nhận thêm electron để hình thành ion âm.

3.Khi hình thành liên kết ion, cặp electron chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử kia: Đúng.

4. Điện hóa trị của các nguyên tố nhóm IA, IIA trong các hợp chất với các nguyên tố nhóm VIIA lần lượt là 1+ và 2+: Đúng.

5. Hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử bằng không thì liên kết giữa hai nguyên tử là liên kết cộng hóa trị không phân cực: Đúng.

Đáp án B.