Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10

Bài 1,2,3,4,5,6 trang 22 SGK Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử

[Bài 4 Hóa 10] – Giải bài 1,2,3,4,5,6 trang 22 SGK Hóa 10: Cấu tạo vỏ nguyên tử – Chương 1.

Bài 1.  Một nguyên tử M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu của nguyên tử M là:

A. 18575M      B.  75185M       C. 11075M       D. 75110M

Lời giải: Nguyên tử M có 75 electron và có 110 nơtron. Suy ra Z =75. Số khối A = 75 +110 =185 . Vậy kí hiêu: 18575M

Đáp án đúng là: A.


Bài 2: Nguyên tử nào trong các nguyên tử sau đây chứa đồng thời 20 nơtron, 19 proton và 19 electron ?

A.3717Cl      B.  3919K        C. 4018K        D. 4019K

Lời giải: Câu trả lời B đúng. Hạt chứa 20 nơtron và 19 proton và 19 electron. Suy ra z = 19, số khối A = 19 + 20 = 39. Vậy hạt đó là:  3919K . Đáp án đúng là B.


Bài 3: Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9. Trong nguyên tử flo, số electron ở mức năng lượng cao nhất là :

A. 2 ;      B. 5 ;      C.9;       D.11.

Advertisements (Quảng cáo)

Lời giải: Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử flo là 9, suy ra flo có 9 electron phân bố vào các phân lớp như sau : ls2 2s2 2p5. Vậy flo có 5 electron ở mức năng lượng cao nhất. Đáp án đúng là B.


Bài 4.Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 lớp, lớp thứ ba có 6 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là :

A. 6;    B. 8;    C.14;     D. 16.

Hãy chọn đáp số đúng.

Lời giải : Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên 3 mức năng lượng, lớp thứ 3 có 6 electron, như vậy có sự phân bô” như sau: ls2 2s2 2p6 3s2 3p4

Advertisements (Quảng cáo)

Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử X là 16+Đáp án đúng là D.


Bài 5 trang 22 Hóa 10: a) Thế nào là lớp và phân lớp electron ? Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp electron ?

b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron.

Lời giải: a) Lớp : Cho biết số nguyên tố trong cùng chu kì.

Phân lớp : Cho biết số obitan và số electron tối đa trong một phân lớp.

Lớp và phân lớp khác nhau ở điểm: Lớp cho biết số nguyên tố trong chu kì, còn phần lớp cho biết sô obitan và sô electron tôi đa.

b) Lớp N có thể chứa tối đa 32e vì lớp này có các phân lớp: 4s 4p 4d 4f. Mà số e tối đa tương ứng ứng

s là 2; p là 6; d là 10; f là 14 ⇒ Có tối đa 32e


Bài 6: Nguyên tử agon có kí hiệu là 4018Ar

a) Hãy xác định số proton, số nơtron trong hạt nhân và số electron ở vỏ electron của nguyên tử.

b) Hãy xác định sự phân bố electron trên các lớp.

Lời giải Bài 6:

a) Từ kí hiệu ta thấy nguyên tử Ar có số đơn vị điện tích hạt nhân là 18; vậy Ar có 18 prôtn, 18 electron và có 40-18= 22 nơtron

b) Lớp vỏ electron của nguyên tử có 18e được phân bố như sau : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6.

Advertisements (Quảng cáo)