Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10

Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 Hóa lớp 10:Thành phần nguyên tử

[Bài 1 Hóa 10] – Hướng dẫn Giải bài 1,2,3,4,5 trang 9 SGK Hóa lớp 10: Thành phần nguyên tử – Chương 1.

Bài 1: Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là

A. Electron và proton.

B. Proton và nơtron.

C. Nơtron và electron.

D. Electron, proton và nơtron.

Chọn đáp án đúng.

B : Proton yà nơtron.


Bài 2: Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là

A. Proton và electron.

B. Nơtron và electron,

C. Nơtron và proton.

D. Nơtron, proton và electron.

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn đáp án đúng.

D :Nơtron, proton và electron.


Bài 3: Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì đường kính nguyên tử sẽ là

A. 200 m.

B. 300 m.

C. 600 m.

D. 1200 m.

Advertisements (Quảng cáo)

Chọn đáp số đúng.

Chọn C 600 m


Bài 4 trang 9 hóa 10: Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton, so với nơtron.

Đáp án và lời giải bài 4:

dap-an-bai-4-trang-9-hoa-10


Bài 5 trang 9: Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán kính r = 2.10-6 nm. Tính khối lượng riêng của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhìnhcu=4/3.πr3.

Lời giải bài 5:

a) rzn =1,35.10-1 nm = 1,35.10-8 cm

1u = 1,6600. 10-24 g

mzn = 65 x 1,6600.10-24 g = 107,9.10-24 g

VnguyêntửZn = 4/3.π.r3 = 4/3.3,14.(1,35.10-8) = 10,3.10-24 cm3.

Dnguyên tử Zn = 107,9.10-24 g  / 10,3.10-24 cm= 10,48g/cm3.

b) mhạtnhânZn = 65u  => 107,9 x 10-24 gam

rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.10 13cm

V hạt nhân nguyên tử Zn =  4/3.π.(2.10 13) 3 = 33,49.10-39 cm3        

hạt nhân nguyên tử Zn =   107,9 x 10-24 gam / 33,49.10-39 cm3 = 3,22.1015 g/cm= 3,22.109tỉ tấn/cm3

Advertisements (Quảng cáo)