Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10

Giải bài 1,2,3,4, 5,6,7 trang 64 Hóa lớp 10: Liên kết cộng hóa trị

[Bài 13  Hóa học 10] giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 64 SGK Hóa 10: Liên kết cộng hóa trị – Chương 3.

Bài 1. Chọn câu đúng nhất về liên kết cộng hóa trị.

Liên kết cộng hóa trị là liên kết:

A. Giữa các phi kim với nhau.

B. Trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử.

C. Được hình thành do sự dùng chung electron của 2 nguyên tử khác nhau.

D. Được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng một hay nhiều cặp electron chung.

Đáp án : D


Bài 2. Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. Liên kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa 2 nguyên tử có hiệu độ âm điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không có cực được tạo nên từ các nguyên tử khác hẳn nhau về tính chất hóa học.

D. Hiệu độ âm điện giữa 2 nguyên tử lớn thì phân tử phân cực yếu.

Đáp án : B


Bài 3. Độ âm điện của một nguyên tử đặc trưng cho:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Khả năng hút electron của nguyên tử đó khi hình thành liên kết hóa học.

B. Khả năng nhường electron của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

C. Khả năng tham gia phản ứng mạnh hay yếu của nguyên tử đó.

D. Khả năng nhường proton của nguyên tử đó cho nguyên tử khác.

Đáp án: A


Bài 4. Thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị không cực, liên kết cộng hóa trị có cực? Cho thí dụ minh họa.

Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích trái dấu.

Thí dụ: K+     +    Cl    à  KCl

Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng những cặp electron chung.

Advertisements (Quảng cáo)

Thí dụ: 

Liên kết cộng hóa trị trong đó những cặp electron chung bị lệch về phía một nguyên tử được gọi là liên kết cộng hóa trị có cực.

Thí dụ: 


Bài 5. (SGK Hóa 10 trang 64)

Dựa vào hiệu độ âm điện các nguyên tố, hãy cho biết có loại liên kết nào trong các chất sau đây :

AlCl3, CaCl2, CaS, Al2S3?

Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ở bảng 6 trang 45

Giải bài 5:Hiệu dộ âm điện CaCl2 :  2, 16 ->  Liên kết ion.

Hiệu độ âm điện AlCl3, CaS, Al2S lần lượt là : 1,55 ; 1,58 ; 0,97  -> Liên kết cộng hóa trị có cực.


Bài 6. (trang 64):Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau :

Cl2, CH4, C2H4, C2H2, NH3.

Giải bài 6:Công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau :

bai-6-trang-64-sgk-hoa-10


Bài 7. X, A, Z là những nguyên tố có số điện tích hạt  nhân là 9, 19, 8.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố đó.

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và Z, Z và X.

Giải: a)      9X : 1s2 2s2 2p5               Đây là F có độ âm điện là 3,98.

19A : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1       Đây là K có độ âm điện là 0,82.

8Z: 1s2 2s2 2p4                      Đây là O có độ âm điện là 3,44.

b)      Cặp X và A, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 0,82 = 3,16 , có liên kết ion.

Cặp A và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,44 – 0,82 = 2,62, có liên kết ion.

Cặp X và Z, hiệu số độ âm điện là: 3,98 – 3,44 = 0,54, có liên kết cộng hóa trị có cực.

Advertisements (Quảng cáo)