Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10

Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử: Bài tập 1,2,3, 4,5,6 trang 70,71 Hóa lớp 10:

Bài 1. Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh-thể nguyên-tử.

B. Trong mạng tinh-thể nguyên-tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.

C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh-thể nguyên-tử là liên kết yếu.

D. Tinh-thể nguyên-tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.


Bài 2. Tìm câu sai trong các câu sau đây;

A. Nước đá thuộc loại tinh.thể phân.tử.

B. Trong tinh.thể phân.tử, lực liên kết yếu giữa các phân tử là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong tinh.thể phân.tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kết yếu

Advertisements (Quảng cáo)

D. Tinh thể iot là tinh.thể phân.tử.


Bài 3. Hãy kể tên các loại tinh thể đã học và tính chất chung của từng loại.

Các loại tinh thể đã học:

Tinh thể-nguyên tử: tính chất chung là bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi khá cao.

Tinh thể-phân tử: tính chất chung là  dễ nóng chảy, dễ bay hơi.

Tinh thể ion: tính chất chung là rất bền vững, các hợp chất ion đề khá rắn, khó bay hơi, khó nóng chảy.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 4. a) Hãy đưa ra một số thí dụ chất có mạng tinh thể nguyên tử, chất có mạng tinh thể phân tử.

b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của hai loại tinh thể nói trên. Giải thích?

 a) Chất có mạng tinh-thể nguyên.tử: kim cương.

Chất có mạng tinh-thể phân-tử:ở nhiệt độ thấp thì có khí hiếm, O2, N2,… kết tinh thành tinh-thể phân-tử.

b) Lực liên kết cộng hóa trị trong tinh-thể nguyên.tử rất lớn. Vì vậy, tinh-thể nguyên.tử đều bền vững, khá cứng, khó nóng chảy, khó bay hơi.

Trong tinhthể phân-tử, các phân tử hút nhau bằng lực tương tác yếu giữa các phân tử. Vì vậy mà tinh-thể phân.tử dễ nóng chảy, dễ bay hơi.


Bài 5. Vì sao các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy cao?

Lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Các hợp chất ion đều khá rắn, khó bay hơn, khó nóng chảy.


Bài 6.  Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết.

Liên kết hóa học chủ yếu trong 3 loại mạng tinh thể đã biết:

Trong mạng tinh thể nguyên tử: liên kết cộng hóa trị.

Trong mạng tinh thể phân tử: lực tương tác yếu giữa các phân tử.

Trong mạng tinh thể ion: lực hút tĩnh điện giữa các ion ngược dấu.

Advertisements (Quảng cáo)