Trang Chủ Bài tập SGK lớp 10 Bài tập SGK Hóa 10

Giải bài 1,2,3, 4,5,6,7 trang 74 SGK Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa

[Bài 15 Hóa 10] Kiến thức trọng tâm và giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 74 SGK Hóa 10: Hóa trị và số oxi hóa – Chương 3.

Số oxi hóa:

Để thuận tiện cho việc nghiên cứu phản ứng oxi hóa – khử người ta dùng khái niệm số oxi hóa.

Số oxi hóa của một nguyên tố trong hợp chất là điện tích của nguyên tử nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử là liên kết ion.

Số ion hóa được xác định theo quy tắc sau:

a)   Số ion hóa của ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó.

Thí dụ:    ion Ca2+  có điện tích là dương 2, số oxi hóa là +2.

Ion Cl có điện tích là âm 1, số oxi hóa là -1.

b)  Số ion hóa của hiđro trong hợp chất bằng +1, trừ H trong hiđrua kim loại.

c)   Số oxi hóa của oxi trong hợp chất bằng -2, trừ một số trường hợp như trong phân tử H2O2­ , K2O2  … nguyên tố O có số oxi hóa bằng -1.

d)  Số oxi hóa của nguyên tố trong đơn chất bằng 0.

Thí dụ: Fe, Cl2 ,

e)   Tất cả các hợp chất đều trung hòa về điện, vì vậy tổng số oxi hóa trong hợp chất bằng không.

f)    Tổng số oxi hóa của tất cả các nguyên tử trong ion đa nguyên tử bằng đúng điện tích của ion đó.

Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập SGK bài 15 Hóa 10 trang 74.

Bài 1. Số oxi hóa của nitơ trong NH4+ , NO2 , và HNOlần lượt là:

A. +5, -3, +3.

B. -3, +3, +5

Advertisements (Quảng cáo)

C. +3, -3, +5

D. +3, +5, -3.

Đáp án: B


Bài 2. Số oxi hóa của Mn, Fe trong Fe3+ , S trong SO3 , P trong PO43-lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5

B. 0, +3, +5, +6

C. +3, +5, 0, +6

D. +5, +6, +3, 0.

Chọn đáp ứng đúng.

Đáp án : A

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3. Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong các hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2 , Al2O3.

Hướng dẫn:

Cs = 1+      ;    Cl = 1               ;           Na = 1+  ;   O = 2;

Ba = 2+  ;    O = 2              ;           Al = 3+     ;  O = 2


Bài 4. Hãy xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Giải bài 4:

Xác định cộng hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau đây:

H2O

CH4

HCl

NH3

Cộng hóa trị H có cộng hóa trị là 1

O có cộng hóa trị là 2

C có cộng hóa trị là 4

H có cộng hóa trị là 1

H và Cl đều có cộng hóa trị là 1 N có cộng hóa trị là 3

H có cộng hóa trị là 1


Bài 5 trang 74: Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau: CO2, H2O, SO3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+ , NH4+

Giải bài 5:

Số oxi hóa của các nguyên tố trong các phân tử và ion sau:

Cu2+ có số oxi hóa là +2 , Na+ có số oxi hóa là +1, Fe2+ có số oxi hóa là +2, Fe3+ có số oxi hóa là +3, Al3+ có số oxi hóa là +3.


Bài 6. Viết công thức phân tử của các chất, trong đó S lần lượt có số oxi hóa -2, 0, +4, +6.

Đáp án:

Công thức phân tử của những chất trong đó S có số oxi hóa -2, 0,
+4, +6 lần lượt là: H2S, S, SO2, SO3.


Bài 7. (Hóa 10 trang 74) Xác định số oxi hóa của các nguyên tố trong hợp chất , đơn chất và ion sau:

a)   H2S, S, H2SO3, H2SO­4.

b)    HCl, HClO, NaClO2, HClO3.

c)    Mn, MnCl2, MnO2, KmnO4.

d)   MnO4 , SO42- , NH4+.

Giải bài 7:

a)      Số oxi hóa của S trong các chất: H2, S-2 , S0, H2S+4O3, H2S+6O4

b)      Số oxi hóa của Cl trong các hợp chất: HCl-1, HCl+1O, NaCl+3O2, HCl+5O3, HCl+7O4.

c)      Số oxi hóa của Mn trong các chất: Mn0, Mn+2Cl2, Mn+4O2, KMn+7O4

d) 

Advertisements (Quảng cáo)