Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Trưởng nhóm lên trình bày lại vấn đề như thế nào?

Trưởng nhóm lên trình bày lại vấn đề như thế nào?

Vấn đề nên được trình bày một lại một cách dễ hiểu hơn.

Nếu những người tham gia buổi thảo luận không tìm được giải pháp nào sau khi vấn đề đã được trình bày, trưởng nhóm cần phải giải thích lại vấn đề theo một cách khác và làm cho vấn đề trở nên dễ hiểu hơn.

 A: Là trưởng nhóm, anh đã trình bày lại toàn bộ vấn đề một lần nữa.

B: Anh đã trình bày như thế nào?

A: Anh sử dụng cách diễn đạt dễ hiểu hơn để trình bày vấn đề.

B: Điều đó chắc chắn sẽ giúp người nghe dễ dàng tiếp cận vấn đề hơn, anh nhỉ.

Advertisements (Quảng cáo)