Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Tờ giấy ghi chép vấn đề nên được bố trí ở đâu?

Tờ giấy ghi chép vấn đề nên được bố trí ở đâu?

Nó nên được bố trí tại một vị trí mà tất cả những người tham gia đều có thể nhìn thấy.

Sau khi vấn đề đã được trình bày một cách rõ ràng với những người tham gia, trưởng nhóm nên yêu cầu mọi người viết lại vấn đề đó ra giấy. Tiếp theo, vấn đề sẽ được bố trí ở một vị trí mà tất cả mọi người tham gia đều có thể nhìn thấy.

A: Trưởng nhóm đã yêu cầu một thành viên trong nhóm viết lại vấn đề ra giấy.

B: Người đó đã làm gì tiếp theo vậy em?

A: À, anh ấy dán lên tường để mọi người đều có thể nhìn rõ.

B: Ồ! Bằng cách đó, những người tham gia sẽ tập trung vào vấn đề hơn.

Advertisements (Quảng cáo)