Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Nhiều tấm thẻ đỏ được giơ nên thể hiện điều gì?

CHIA SẺ

Nhiều tấm thẻ đỏ được giơ nên thể hiện điều gì?

Khi hầu hết các tấm thẻ đỏ được giơ lên. Có nghĩa là ý tưởng đó không nhận được sự tán thành của mọi người.

Trưởng nhóm có thể phát cho những người tham gia thảo luận những tấm thẻ đỏ. Khi hầu hết các tấm thẻ đỏ được giơ lên, điều này ngụ ý rằng việc thảo luận về ý tưởng đang có chiều hướng bị mọi người bác bỏ và cần phải dừng lại tìm hướng đi khác. Đó cũng là dấu hiệu cho thấy, ý tưởng đó tiêu cực hoặc không phù hợp.

A: Bọn anh đã dùng một phương pháp mới để đánh giá ý tưởng trong nhóm.

B: Phương pháp gì vậy anh?

A: Những người tham gia cuộc thảo luận đều được phát một tấm thẻ đó.

B: Chắc là chúng dùng để ngăn những ý tưởng không hay phải không anh?