Trang Chủ Kỹ năng sống cho giới trẻ

Chúng ta nên làm gì trước khi bắt đầu tư duy để tìm ra ý tưởng?

CHIA SẺ

Chúng ta nên làm gì trước khi bắt đầu tư duy để tìm ra ý tưởng?

Quyết định xem vấn đề nào cần giải quyết trước.

Bạn nên xác định rõ ràng về mục đích của mình trong quá trình tư duy. Cách tốt nhất để bắt đầu tư duy là quyết định xem vấn đề cần suy nghĩ là gì, sau đó sẽ tìm giải pháp cho vấn đề đó.

A: Tớ đang nghĩ về một cuộc thảo luận để tìm ý tưởng mới.

B: Cậu có mục đích rõ ràng cho buổi thảo luận đó chưa?

A: Tớ có mục đích khá rõ ràng rồi.

B: Vậy hãy quyết định xem chúng ta nên nói về vấn đề nào trước.

Chúng ta có thể lựa chọn vấn đề để thảo luận như thế nào?

Chúng ta có thể lựa chọn vấn đề từ một danh sách đã lập ra từ trước.