Trang Chủ Lớp 11 Đề kiểm tra 15 phút lớp 11

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh 11 có đáp án: Thế nào là sinh trưởng, phát triển ở thực vật?

Vẽ vòng đời của bướm. Cho biết tên kiểu phát triển của bướm. Giải thích. Hãy kể tên ít nhất ba loài động vật khác cũng có kiểu phát triển như bướm … trong Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 Sinh 11 có đáp án. Tham khảo chi tiết đề và đáp án dưới đây

1. (4,0đ) Thế nào là sinh trưởng, phát triển ở thực vật? Cho biết mối quan hệ giữa hai quá trình này ở thực vật.

2. (6,0đ) Vẽ vòng đời của bướm. Cho biết tên kiểu phát triển của bướm. Giải thích. Hãy kể tên ít nhất ba loài động vật khác cũng có kiểu phát triển như bướm.


1. + Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thức tế bào. (1đ)

+ Phát triển của thực vật là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể. (1đ)

+ Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển

Sinh trưởng và phát triển là những quá trình liên quan đến nhau, đó là hai mặt của chu trình sống của cây. (1đ)

Advertisements (Quảng cáo)

Sinh trưởng gắn liền với phát triển và phát triển dựa trên cơ sở của sinh trưởng. (1đ)

2.+ Vòng đời của bướm: Trứng – Sâu – Nhộng – Bướm – Trứng. (2đ)

+ Kiểu phát triển của bướm là biến thái hoàn toàn. (1đ)

+ Giải thích: Sâu bướm (con non) có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí rất khác với con bướm (con trưởng thành). (2đ)

Advertisements (Quảng cáo)

+ Các loài động vật khác cũng có kiểu phát triển như bướm đó là: Ong, Ếch, Muỗi…(1đ) chỉ cho điểm nếu như có ba ví dụ đúng trở lên.

Advertisements (Quảng cáo)