Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Sinh 9

Bài 5, 6, 7, 8 trang 62 SBT Sinh 9: Để tạo ra 512 tế bào thì quá trình nhân đồi liên tiếp từ 1 tế bào E.coli ban đầu diễn ra bao nhiêu lần

CHIA SẺ
Chương V. Ứng dụng di truyền học – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 5, 6, 7, 8 trang 62 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 5: Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa; Để tạo ra 512 tế bào thì quá trình nhân đồi liên tiếp từ 1 tế bào E.coli ban đầu diễn ra bao nhiêu lần…

Bài 5: Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng toàn cá thể có kiểu gen Aa. Quá trình tự thụ phấn diễn ra liên tục đến thế hệ cuối cùng có tỉ lệ dị hợp bằng 1/16. Xác định số thế hệ tự thụ phấn.

4 thế hệ

Bài 6: 1 tế bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy sau 3 giờ sẽ tạo được bao nhiêu tế bào từ quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đâu ?

- Quảng cáo -

128 tế bào

Bài 7: 1 tế,bào E.coli cứ sau 30 phút lại nhân đôi. Vậy để tạo ra 256 tế bào thì quá trình nhân đôi liên tiếp từ 1 tế bào ban đầu cần bao nhiêu phút ?

210 phút

Bài 8: Để tạo ra 512 tế bào thì quá trình nhân đồi liên tiếp từ 1 tế bào E.coli ban đầu diễn ra bao nhiêu lần ?

8 lần