Trang Chủ Sách bài tập lớp 9 SBT Sinh 9

Bài 1, 2, 3, 4 trang 62 SBT Sinh 9: Quần thể ban đầu có tỉ lệ các kiểu gen : 0,1 AA : 0.8 Aa : 0.1 aa. Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có tỉ lệ các kiểu gen như thế nào

CHIA SẺ
Chương V. Ứng dụng di truyền học – SBT Sinh học lớp 9: Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 62 Sách bài tập Sinh học 9. Câu 1: Quần thể ban đầu có : 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối liên tục thì tỉ lệ các kiểu gen như thế nào; Quần thể ban đầu có tỉ lệ các kiểu gen : 0,1 AA : 0.8 Aa : 0.1 aa. Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có tỉ lệ các kiểu gen như thế nào…

Bài 1: Quần thể ban đầu có : 31 AA : 11 aa. Sau 5 thế hệ tự phối liên tục thì tỉ lệ các kiểu gen như thế nào ?

31 AA : 11 aa

Bài 2: Quần thể ban đầu có tỉ lệ các kiểu gen : 0,1 AA : 0.8 Aa : 0.1 aa. Sau 3 thế hệ tự phối thì quần thể có tỉ lệ các kiểu gen như thế nào ?

- Quảng cáo -

0,45 AA + 0,1 OAa + 0,45 aa = 1

Bài 3: Một quần thể thực vật tự thụ phấn có tỉ lệ kiểu sen ở thế hệ ban đầu là : 0,45AA : 0,30Aa : 0,25aa. Cho biết các cá thể có kiểu gen aa không có khả năng sinh sản. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ các kiểu gen thu đươc ở thế hệ tiếp theo là bao nhiêu ?

0,525AA : 0,150Aa : 0,325aa.

Bài 4: Thế hệ ban đầu có 2aa và 1Aa. Quá trình tự thụ phân diễn ra liên tục qua 2 thế hệ. Xác định tỉ lệ các kiểu gen ở thế hệ cuối cùng.

16/24 aa : 3/24 AA : 2/24 Aa