Trang Chủ Bài tập SGK lớp 9 Bài tập Tin học lớp 9

Bài 8. Bài trình chiếu – tin học 9: Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

CHIA SẺ
Bài 8 Tin học lớp 9: Bài trình chiếu. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77 . Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?…

Câu 1: Thành phần cơ bản của một bài trình chiếu là gì?

Gốm các trang chiếu được đánh số thứ tự từ trang đầu tiên – cuối cùng


Câu 2: Hãy nêu tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu

Tác dụng của các mẫu bố trí trang chiếu là để trình bày nội dung chiếu một cách dễ dàng và nhất quán


Câu 3: Ta có thể nhập những đối tượng nào làm nội dung cho các trang chiếu

– Văn bản

– Hình ảnh, biểu đồ

– Âm thanh, phim…


Câu 4: Khung văn bản trên trang chiếu là gì? Có mấy kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bảo và tác dụng của chúng

Khung văn bản trên trang chiếu. Khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản và tác dụng của chúng.

• Khung văn bản trên trang chiếu là nơi nhập nội dung dạng văn bản;

• Có hai kiểu khung văn bản được tạo sẵn để nhập văn bản, đó là khung tiêu đề trang và khung nội dung. Tác dụng của khung tiêu đề trang là chứa văn bản làm tiêu đề trang, còn khung nội dung chứa nội dung chi tiết của trang.


Câu 5: Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau:

Hãy sưu tầm về thắng cảnh quê hương em để chuẩn bị cho các bài tập sau. Ví dụ: Lăng Bác, Chủa Một Cột, Hồ Gươm, Phố Cổ…