Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 trang 11 SBT Vật Lý 8: Vận tốc trung bình của môtô ?

Bài 3: Chuyển động đều – chuyển động không đều SBT Lý lớp 8. Giải bài 3.16, 3.17, 3.18, 3.19 trang 11 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8. Câu 3.16: Ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h, gặp đoàn tàu đi ngược chiều…

Bài 3.16: Ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h, gặp đoàn tàu đi ngược chiều. Người lái xe thấy đoàn tàu lướt qua trước mặt mình trong thời gian 30 giây. Biết vận tốc của tàu là 36km/h

a) Tính chiều dài đoàn tàu

b) Nếu ôtô chuyển động đuổi theo đoàn tàu thì thời gian để ôtô vượt hết chiều dài của đoàn tàu là bao nhiêu ? Coi vận tốc tàu và ôtô không thay đổi?

54km/h = 15m/s; 36km/h = 10m/s

Ôtô và đoàn tàu chuyển động ngược chiều nên vận tốc của ôtô so với đoàn tàu: 15 + 10 = 25m/s

a) Chiều dài của đoàn tàu: 25 x 3 = 75m

b) Nếu ôtô vượt đoàn tàu thì vận tốc của ôtô so với đoàn tàu là:

15 – 10 = 5m/s Thời gian để ôtô vượt hết chiều dài đoàn tàu: 75 : 5 = 15s.


Bài 3.17: Chuyển động “lắc lư” của con lắc đồng hồ (H.3.3) là chuyển động:

Advertisements (Quảng cáo)

A. Thẳng đều

B. Tròn đều

C. Không đều, từ vị trí 1 đến vị trí 2 là nhanh dần, còn từ vị trí 2 đến vị trí 3 là chậm dần

D. Không đều, từ vị trí 1 đến vị trí 2 là chậm dần, còn từ vị trí 2 đến vị trí 3 là nhanh dần.

Giải

=> Chọn c

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 3.18: Một xe môtô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 2km với vận tốc 36km/h trên đoạn đường thứ hai dài 9km với vận tốc 15m/s và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 5km với vận tốc 45km/h. Vận tốc trung bình của môtô trên toàn bộ quãng đường là

A. 21km/h

B. 48km/h

C. 45km/h

D. 37km/h

Giải

=> Chọn B. 48km/h

Dựa vào công thức: \({v_{tb}} = {{{S_1} + {S_2} + {S_3}} \over {{t_1} + {t_2} + {t_3}}}\)


Bài 3.19: Một đoàn tàu chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h, người soát vé trên tàu đi về phía đầu tàu với vận tốc 3km/h. Vận tốc của người soát vé so với đất là:

A. 33km/h

B. 39km/h

C.36km/h

D. 30km/h

=> Chọn B. 39km/h

Vì vn/đ = vn/t + vt/đ = 3 + 36 = 39km/h

Advertisements (Quảng cáo)