Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 24.9, 24.10, 24.11 trang 66 SBT Vật Lý 8: Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút

Bài 24 Công thức tính nhiệt lượng Sách bài tập Vật lí 8.Giải bài 24.9, 24.10, 24.11 trang 66 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 24.9: Nhiệt dung riêng có cùng đơn vị đại lượng nào sau đây?…

Bài 24.9: Nhiệt dung riêng có cùng đơn vị đại lượng nào sau đây?

A. Nhiệt năng

B. Nhiệt độ

C. Nhiệt lượng

D. Tất cả phương án trên đều sai

=> Chọn D. Tất cả phương án trên đều sai


Bài 24.10: Khi cung cấp nhiệt lượng 8400J cho 1kg của một chất, thì nhiệt độ của chất này tăng thêm 2°C. Chất này là:

A. đồng

Advertisements (Quảng cáo)

B. rượu

C. nước

D. nước đá

Chọn C

Advertisements (Quảng cáo)

Vì: \(C = {Q \over {m\Delta t}} = {{8400} \over 2} = 4200J/kg.K\)


Bài 24.11: Đường biểu diễn hình 24.3 cho biết sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của 500g nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

Tính nhiệt lượng nước nhận thêm được hoặc mất bớt đi trong mỗi phút:

a) của 8 phút đầu

b) của 12 phút tiếp theo

c) của 4 phút cuối

a) Q1 =  m.c Δt = 0.5.4200.(60 – 20) = 84 000J

Nhiệt lượng nước thu vào trong một phút: \({q_1} = {{{Q_1}} \over 8} = 10500J\)

b) Q2 =m.c Δt = 0.5.4200.(60 – 20) = 84 000J

Nhiệt lượng tỏa ra trong một phút: \({q_1} = {{{Q_2}} \over {12}} = 7000J\)

c) Q3 = 0; q3 = 0

Advertisements (Quảng cáo)