Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 65 SBT Lý 8: Nhiệt độ ở bình nào cao nhất ?

Bài 24 Công thức tính nhiệt lượng Sách bài tập Vật lí 8. Giải bài 24.1, 24.2, 24.3, 24.4 trang 65 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 24.1: Có bốn hình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau…

Bài 24.1: Có bốn hình A, B, C, D đều đựng nước ở cùng một nhiệt độ. Sau khi dùng các đèn cồn giống hệt nhau để đun các bình này trong 5 phút (H.24.1) người ta thấy nhiệt độ của nước trong các bình trở nên khác nhau.

1. Hỏi nhiệt độ ở bình nào cao nhất ?

A. Bình A.                           B. Bình B

C. Bình C                           D. Bình D.

2. Yếu tố nào sau đây làm cho nhiệt độ của nước ở các bình trở nên khác nhau?

A. Thời gian đun.

B. Nhiệt lượng từng bình nhận được,

C. Lượng chất lỏng chứa trong từng bình.

Advertisements (Quảng cáo)

D. Loại chất lỏng chứa trong từng bình.

1.=> Chọn A. Bình A.

2. => Chọn C. Lượng chất lỏng chứa trong từng bình.


Bài 24.2: Để đun nóng 5 lít nước từ 20°C lên 40°C cần bao nhiêu nhiệt lượng?

Advertisements (Quảng cáo)

Ta có:

Q = mc∆t = 5. 4200. 20 = 420 000 J = 420 kJ

Vậy để đun nóng 5 lít nước từ 20°C lên 40°C cần 420kJ


Bài 24.3: Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng là 840kJ. Hỏi nước nóng lên thêm bao nhiêu độ?

Ta có:

\(\Delta t = {Q \over {mc}} = {{840000} \over {10.4200}} = {20^0}C\)

Vậy nước nóng lên thêm 20℃


Bài 24.4: Một ấm nhôm khối lượng 400g chứa 1 lít nước. Tính nhiệt lượng tối thiểu cần thiết để đun sôi nước, biết nhiệt độ ban đầu của ấm và nước là 20°C.

Ta có:

Q = Qấm + Qnước = 0,4.880.80 + 1.4200.80 = 28166 + 336000 = 364160J

Vậy nhiệt lượng tối thiểu để đun sôi nước là 364160J

Advertisements (Quảng cáo)