Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 62 SBT môn Lý lớp 8: Sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?

CHIA SẺ
Bài 23 Đối lưu – bức xạ nhiệt Sách bài tập Vật lí 8.Giải bài 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 trang 62 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 23.1: Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?…

Bài 23.1: Đối lưu là sự truyền nhiệt xảy ra trong chất nào?

A. Chỉ ở chất lỏng.

B. Chỉ ở chất khí.

C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí.

D. Ớ các chất lỏng, chất khí và chất rắn.

=> Chọn C. Chỉ ở chất lỏng và chất khí.


Bài 23.2: Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?

A. Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời tới Trái Đất.

B. Sự truyền nhiệt từ bếp lò tới người đứng gần bếp lò.

C. Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.

D. Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn điện đang sáng ra khoảng không gian bên trong bóng đèn.

=> Chọn C. Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.


Bài 23.3: Một ống nghiệm đựng đầy nước. Hỏi khi đốt nóng ở miệng ống, ở giữa hay đáy ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn? Tại sao?

Đốt ở đáy ống thì tất cả nước trong ống sôi nhanh hơn. Vì đốt ở đáy ống để tạo ra các dòng đối lưu.


Bài 23.4: Hãy mô tả và giải thích hoạt động của đèn kéo quân.

Khi đèn kéo quân được thắp lên, bên trong đèn xuất hiện các dòng đối lưu của không khí: Những dòng đối lưu này làm quay tán của đèn kéo quân.