Trang Chủ Sách bài tập lớp 8 SBT Vật Lý 8

Bài 21.13, 21.14, 21.15 trang 59 SBT môn Lý 8: Giải thích sự thay đổi nhiệt năng

CHIA SẺ
Bài 21 Nhiệt năng Sách bài tập Vật lí 8.Giải bài 21.13, 21.14, 21.15 trang 59 Sách bài tập Vật lí 8. Câu 21.13: Người ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn dựa vào sự thay đổi:…

Bài 21.13: Người ta có thể nhận ra sự thay đổi nhiệt năng của một vật rắn dựa vào sự thay đổi:

A. Khối lượng của vật

B. Khối lượng riêng của vật

C. Nhiệt độ của vật

D. Vận tốc của các phân tử cấu tạo nên

=> Chọn C. Nhiệt độ của vật


Bài 21.14: Ở giữa một ống thủy tinh được hàn kín hai đầu có một giọt thủy ngân. Dùng đèn cồn hơ nóng nửa ống bên phải thì giọt thủy ngân chuyển về phía bên trái ống.

Hãy cho biết nhiệt năng của khí trong nửa ống bên phải đã thay bằng những quá trình nào?

Nhiệt năng của khí trong nửa ống bên phải đã thay đổi băng các quá trình:

– Truyền nhiệt khi được đốt nóng.

– Thực hiện công khi dãn nở đẩy giọt thủy ngân chuyển dời


Bài 21.15: Hãy giải thích sự thay đổi nhiệt năng trong các trường hợp sau:

a) Khi đun nước, nước nóng lên

b) Khi cưa, cả lưỡi cưa và gỗ đều nóng lên

c) Khi tiếp tục đun nước đang sôi, nhiệt độ của nước không tăng

a) Truyền nhiệt;

b) Thực hiện công;

c) Nhiệt năng của nước không thay đổi vì nhiệt độ của nước không đổi. Nhiệt lượng do bếp cung cấp được dùng để biến nước thành hơi nước.