Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Getting started – Unit 6 – trang 54 Tiếng anh 8: Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in.

Unit 6: The Young Pioneers Club – Câu Lạc Bộ Thiếu Niên Tiền Phong SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Getting started – Unit 6 – trang 54 Tiếng anh 8. Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (✓) the boxes, then add activities to the list.

GETTING STARTED.

Identify the activities that Ho Chi Mirth Young Pioneer and Organization (Y&Y) participate in. Check (✓) the boxes, then add activities to the list.

(Em hãy xác nhận những hoạt động mà Đoàn Thanh niên và Tình nguyện thành phố Hồ Chí Minh (Y&Y) tham gia. Hãy đánh dấu ( ) vào ô rôi thêm vào danh sách một số hoạt động nữa.)

helping blind people                         □

helping elderly people                      □

helping handicapped children          □

cleaning up beaches                        □

caring for animals                            □

taking part in sports                         □

Advertisements (Quảng cáo)

  helping blind people

  helping elderly people

  helping handicapped children

Advertisements (Quảng cáo)

  taking part in sports

  cleaning up beaches

  planting green trees

  cleaning up streets, river banks and lakes

Tạm dịch:

helping blind people: giúp người mù

helping elderly people: giúp người già cả

helping handicapped children: giúp trẻ khuyết tật

taking part in sports: chơi thể thao

cleaning up beaches: làm sạch bờ biển

planting green trees: trồng cây xanh

cleaning up streets, river banks and lakes: làm sạch đường phố, bờ sông, hồ.

Advertisements (Quảng cáo)