Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Read – Đọc – Unit 6 – Trang 57 – Tiếng Anh 8: At what age can one join the Youth Union?

Unit 6: The Young Pioneers Club – Câu Lạc Bộ Thiếu Niên Tiền Phong SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần Read – Đọc – Unit 6 – Trang 57 – Tiếng Anh 8. Fill in the missing information.; At what age can one join the Youth Union?

READ.

Ho Chi Minh Communist Youth Union is an organization for Vietnamese youth from 15 to 30 years of age. The Union builds good character, love for the nation, and encourages good citizenship, soft skills and personal fitness.

The Union was founded on March 26 1931 by the beloved President Ho Chi Minh. It had different names over the years. One of its first names was ‘Vietnam Communist Youth Union’. In December 1976, it was officially named as it is called today: Ho Chi Minh Communist Youth Union. However, people normally use the name ‘The Youth Union’ for short.

The Youth Union, together with other vouth organizations such as the Young Pioneers Organization, the Vietnam Youth Federation, the Vietnam Students Union, often hold social activities such as Helping the Handicapped, Cleaning the Environment, Green Summer Volunteers Campaign, and other similar movements. These activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

Ever since the Union was founded, its aims and principles, established by President Ho Chi Minh, have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow.

Dịch bài  đọc:

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức cho thanh niên Việt Nam từ 15 đến 30 tuổi. Đoàn thanh niên xây dựng thế hệ trẻ với nhân cách tốt, tình yêu đối với quốc gia, và khuyến khích trở thành người công dân tốt, có kĩ năng mềm và khỏe mạnh.

Đoàn được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931 bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đoàn có các tên khác nhau qua các năm. Một trong những cái tên đầu tiên của Đoàn là: “Đoàn thanh niên Cộng sản Việt Nam”. Vào tháng 12 năm 1976, Đoàn chính thức được mang tên như nó được gọi ngày nay: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, người ta thường sử dụng tên gọi tắt là “Đoàn thanh niên”.

Đoàn thanh niên, cùng với các tổ chức thanh thiếu niên khác như Đội thiếu niên tiền phong, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội sinh viên Việt Nam thường tổ chức các hoạt động xã hội như: giúp đỡ người khuyết tật, làm sạch môi trường, chiến dịch mùa hè xanh, và những hoạt động tương tự khác. Các hoạt động này nhằm mục đích giúp đỡ thanh thiếu niên phát triển ý thức cộng đồng và hình thành năng lực cá nhân cho họ.

Kể từ khi Đoàn được thành lập, các mục tiêu và điều lệ Đoàn, được xây dựng bởi Hồ Chí Minh, đã là kim chỉ nam cho những người Việt Nam trẻ tuổi hôm nay và mai sau.

1. Fill in the missing information. 

(Hãy điền thông tin còn thiếu.)

a)   The Youth Union was founded in_______

b)   In______ the Youth Union was officially named as it is called today.

c)  The Youth Union’s activities aim to help the young develop_______

d)    Its aims and principles have been_______ for the young Vietnamese people of today and tomorrow.

a) The Youth Union was founded in 1931.

b) In 1976 the Youth Union was officially named as it is called today.

Advertisements (Quảng cáo)

c) The Youth Union’s activities aim to help the young develop their public awareness and form their personality.

d) Its aims and principles have been the guidelines for the young Vietnamese people of today and tomorrow.

Tạm dịch:

a) Đoàn thanh niên được thành lập năm 1931.

b) Năm 1976, Đoàn Thanh niên được chính thức được đặt tên như được gọi ngày nay.

c) Các hoạt động của Đoàn Thanh niên nhằm giúp thanh niên phát triển nhận thức cộng đồng và hình thành nhân cách của họ.

d) Mục tiêu và nguyên tắc của Đoàn là kim chỉ nam cho những người Việt Nam trẻ tuổi hôm nay và mai sau.

2. Answer. Then write the answers in your exercise book.  

(Trả lời. Sau đó viết các câu trả lời vào trong vở bài tập.)

a) At what age can one join the Youth Union?

b) When was the Youth Union founded?

c) What is the complete name of the Youth Union?

Advertisements (Quảng cáo)

d) Can you name some social activities of the Youth Union?

e) What do these activities aim to help?

f) Who established the guidelines for the Vietnamese youth?

g) (open question – optional)

What names have the Youth Union had over the years?

a) From 15 to 30 years of age can join the Youth Union.

b) Union was founded on March 26 1931.

c) Ho Chi Minh Communist Youth Union is the complete name of the Youth Union.

d) These are Helping the Handicapped, Cleaning Environment, Green Summer Volunteers Campaign, …

e) These activities aim to help the young develope their public awareness and form their personality.

f) President Ho Chi Minh established the guidelines for the Vietnamese Youth.

g) The Youth Union had different names over the years. Its names was “Vietnam Communist Youth Union”, “Ho Chi Minh Communist Youth Union”, …

Tạm dịch:

a) Ở độ tuổi nào có thể tham gia Đoàn Thanh niên?

=> Từ 15 đến 30 tuổi có thể tham gia Đoàn thanh niên.

b) Đoàn Thanh niên được thành lập khi nào?

=> Đoàn được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931.

c) Tên đầy gọi đầy đủ của Đoàn Thanh niên là gì?

=> Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tên đầy đủ của Đoàn Thanh niên.

d) Em có thể nêu tên một số hoạt động xã hội của Đoàn Thanh niên không?

=> Đó là những giúp đỡ cho người khuyết tật, làm sạch môi trường , chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, …

e) Các hoạt động này nhằm mục đích gì?

=> Những hoạt động này nhằm giúp giới trẻ phát triển nhận thức cộng đồng và hình thành nhân cách.

f) Ai là người xây dựng kim chỉ nam cho thanh thiếu niên Việt Nam?

=> Chủ tịch Hồ Chí Minh là người xây dựng kim chỉ nam cho thanh niên Việt Nam.

g) (câu hỏi mở – tùy chọn)
Những cái tên mà Đoàn Thanh niên đã có trong những năm qua?

=> Đoàn Thanh niên có tên gọi khác nhau trong những năm qua. Những cái tên đó là “Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam”, “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”, …

Advertisements (Quảng cáo)