Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Speak – Unit 1 trang 11 Anh 8: Read the dialogue. 

Unit 1: My Friends – Bạn Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần  Speak – Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 8. 1. Read the dialogue, 2. Now take tu s to make similar dialogues. Use the adjectives in the table.

SPEAK.

1. Read the dialogue. 

(Hãy đọc hội thoại.)

Hoa: This person is short and thin.

        She has long blond hair.

Lan: Is this Mary?

Hoa: Yes.

Dịch bài:

Hoa:   Người này thấp và gầy. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

Lan:   Là Mary phải không?

Hoa:   Đúng vậy.

2. Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table.

(Bây giờ em hãy lần lượt xây dựng các hội thoại tương tự, sử dụng các tính từ cho trong bảng dưới đây.)

a. A:  This person is tall and thin. He has short black hair.

B:  Is this Van?

Advertisements (Quảng cáo)

A:  Yes.

b. A:  This person is short and fat. He is bald.

B:  Is this Mr. Lai?

A:  Yes.

c. A:  This person is tall and slim. She has long dark hair.

B:  Is this Miss Lien?

A:  Yes.

d. A:  This person is tall and slim. She has curly blond hair.

B:  Is this Ann?

A:  Yes.

Advertisements (Quảng cáo)

e. A:   This person is tall and thin. He has short dark hair.

B:   Is this Mr. Khoi?

A:   Yes.

f. A:   This person is tall and slim. She has long fair hair.

B:   Is this Mary?

A:   Yes

Tạm dịch:

ngoại hình

tóc

cao

thấp

béo

mảnh mai

gầy

dài

ngắn

thẳng

xoăn

hói

đen

vàng

nâu

a. A: Người này cao và gầy. Cậu ấy có mái tóc đen và ngắn.

B: Đây có phải là Văn không?

A: Đúng vậy.

b. A: Người này rất thấp và mập. Ông ấy bị hói.

B: Đây có phải là ông Lai không?

A: Đúng vậy.

c. A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc đen và dài.

B: Đây có phải là cô Liên không?

A: Đúng vậy.

d. A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc vàng và xoăn.

B: Đây có phải là cô Ann không?

A: Đúng vậy.

e. A: Người này cao và gầy. Anh ta có mái tóc đen ngắn.

B: Đây có phải là anh Khôi không?

A: Đúng vậy.

f. A: Người này cao và mảnh mai. Cô ấy có mái tóc dài màu vàng.

B: Đây có phải Mary không?

A: Đúng vậy.

Advertisements (Quảng cáo)