Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen – Unit 1 trang 12 Sách Anh lớp 8: Listen and complete the conversations.

Unit 1: My Friends – Bạn Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần  Listen – Unit 1 trang 12 SGK Tiếng Anh 8. Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box.

LISTEN.

Listen and complete the conversations. Use the expressions in the box.

(Nghe và hoàn thành các hội thoại sau, dùng các cách nói cho ở trong khung.)

Click tại đây để nghe:

How do you do

Nice to meet you

It’s a pleasure to meet you

I’d like you to meet

come and meet

a) Hoa:  Hello, Nam.

Nam: Morning, Hoa.

Hoa: Nam, (1)_______ my cousin, Thu.

Nam: (2) _______, Thu.

Thu:  Nice to meet you too. Nam.

b) Khai: Miss Lien, (3) _______ my mother.

Miss Lien: (4) _______ Mrs. Vi.

Mrs. Vi: The pleasure is all mine, Miss Lien.

Miss Lien: Oh, there is the principal. Please excuse me, Mrs. Vi, but I must talk to him.

Mrs. Vi: Certainly.

c) Ba: Bao, (5)________ my grandmother.

Bao: Hello, ma’am.

Grandmother: Hello, young man.

Ba: Bao is my classmate, grandmother.

Grandmother: What was that?

Ba:  Classmate! Bao is my classmate.

Grandmother: I see.

d) Mr. Lam: Isn’t that Lan’s father, my dear?

Mr. Thanh: I’m not sure. Go and ask him.

Advertisements (Quảng cáo)

Mr. Lam: Excuse me. Are you Mr. Thanh?

Mr. Thanh: Yes, I am.

Mr. Lam: I’m Lam, Nga’s father.

Mr. Thanh: (6)_______ ?

a) Hoa: Hello, Nam.

Nam: Morning, Hoa.

Hoa: Nam, (1) I’d like you to meet my cousin, Thu.

Nam: (2) Nice to meet you, Thu.

Thu: Nice to meet you too, Nam.

b) Khai: Miss Lien, (3) I’d like you to meet my mother.

Miss Lien: (4) It’s a pleasure to meet you, Mrs. Vi.

Mrs. Vi: The pleasure is all mine, Miss Lien.

Miss Lien: Oh, there is the principal. Please excuse me, Mrs. Vi, but I must talk to him.

Mrs. Vi: Certainly.

Advertisements (Quảng cáo)

c) Ba: Bao, (5) come and meet my grandmother.

Bao: Hello, ma’am.

Grandmother: Hello, young man.

Ba: Bao is my classmate, grandmother.

Grandmother: What was that?

Ba: Classmate! Bao is my classmate.

Grandmother: I see.

d) Mr. Lam: Isn’t that Lan’s father, my dear?

Mr. Thanh: I’m not sure. Go and ask him.

Mr. Lam: Excuse me. Are you Mr. Thanh?

Mr. Thanh: Yes, I am.

Mr. Lam: I’m Lam, Nga’s father.

Mr. Thanh: (6) How do you do?

Tạm dịch:

a) Hoa: Xin chào, Nam.

Nam: Chào buổi sáng, Hoa.

Hoa: Nam, (1) tôi muốn bạn gặp em họ của tôi, Thu.

Nam: (2) Rất vui được gặp bạn, Thu.

Thu: Rất vui được gặp bạn, Nam.

b) Khai: Cô Liên, (3) em muốn cô gặp mẹ của em.

Cô Liên: (4) Rất vui được gặp cô, cô Vi.

Bà Vi: Cũng hân hạnh được gặp cô, cô Liên.

Cô Liên: Ồ, hiệu trưởng đây rồi. Xin lỗi, cô Vi, nhưng tôi phải nói chuyện với ông ấy.

Bà Vi: Chắc chắn rồi.

c) Ba: Bảo, (5) đây là bà của mình.

Bảo: Xin chào bà.

Bà: Xin chào, chàng trai trẻ.

Ba: Bảo là bạn cùng lớp của cháu bà ạ.

Bà: Cái gì cơ?

Ba: Bạn cùng lớp! Bảo là bạn cùng lớp của cháu.

Bà: Bà hiểu rồi.

d) Ông Lâm: Kia có phải là bố của Lan không?

Ông Thành: Tôi không chắc. Đến hỏi xem.

Ông Lâm: Xin lỗi. Ông có phải là ông Thành?

Ông Thành: Vâng, tôi đây.

Ông Lâm: Tôi là Lâm, cha của Nga.

Ông Thành: (6) Xin chào.

Advertisements (Quảng cáo)