Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Listen and read – Unit 1 trang 10 Anh lớp 8: Answer the following questions. 

Unit 1: My Friends – Bạn Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần  Listen and read – Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8. Practice the dialogue with a partner. ; Answer the following questions.

LISTEN AND READ.

Hoa: Hello, Lan.

Lan: Hi, Hoa. You seem happy.

Hoa: I am. I received a letter from my friend Nien today.

Lan: Do I know her?

Hoa: I don’t think so. She was my next-door neiahbor in Hue.

Lan: What does she look like?

Hoa: Oh. She’s beautiful. Here is her photograph.

Lan: What a lovely smile! Was she your classmate?

Hoa: Oh, no. She wasn’t old enough to be in my class.

Lan: How old is she?

Hoa: Twelve. She’s going to visit me. She’ll be here at Christmas. Would you like to meet her?

Lan: I’d love to.

Dịch bài:

Advertisements (Quảng cáo)

Hoa: Chào Lan.

Lan: Chào Hoa. Bạn có vui vẻ không?

Hoa: Đủng thế. Hôm nay mình nhận được thư của Niên, bạn mình.

Lan: Mình có biết cô ấy không nhỉ?

Hoa: Mình không nghĩ là bạn biết cô ây. Cô ấy là hàng xóm của mình ờ Huế.

Lan: Cô ẩy trông như thế nào?

Hoa: Oh! Cô ấy rất xinh. Ảnh cô ấy đây này.

Lan: Cô ấy cười đẹp quá. Cô ấy là bạn học của bạn à?

Hoa: Ồ không. Cô ấy chưa đủ tuổi đề theo học cùng lớp vói mình.

Lan: Cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?

Advertisements (Quảng cáo)

Hoa: 12 tuồi. Cô ấy sắp đến thăm mình. Cô ẩy sẽ ờ đây vào lễ Giáng Sinh. Bạn có muốn gặp cô ấy không?

Lan: Có chứ.

1.  Practice the dialogue with a partner.

(Luyện tập hội thoại theo cặp.)

2.  Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau.)

a)   Where does Nien live?

b)   Does Lan know Nien?

c)   Which sentence tells you that Hoa is older than Nien?

d)   When is Nien going to visit Hoa?

a. She (= Nien) lives in Hue.

b. No. She (= Lan) doesn’t know her (Nien).

c. “She wasn’t old enough to be in my class.”

d. She is going to visit Hoa at Christmas.

Tạm dịch: 

a. Niên sống ở đâu?

-> Cô ấy (= Niên) sống ở Huế.

b. Lan có biết Niên không?

-> Không. Cô ấy (= Lan) không biết Niên.

c. Câu nào cho bạn biết rằng Hoa lớn tuổi hơn Niên?

-> “Cô ấy không đủ tuổi để học lớp của tôi.”

d. Khi nào Niên sẽ đi thăm Hoa?

-> Cô ấy sẽ đến thăm Hoa vào dịp Giáng sinh.

Advertisements (Quảng cáo)