Trang Chủ Bài tập SGK lớp 8 Bài tập Tiếng Anh 8

Getting started – Unit 1 trang 10 SGK Anh lớp 8: Describe these groups of friends and their favorite activities. 

Unit 1: My Friends – Bạn Của Tôi SGK Tiếng Anh lớp 8. Thực hiện các yêu cầu phần  Getting started – Unit 1 trang 10 SGK Tiếng Anh 8. Describe these groups of friends and their favorite activities.

GETTING STARED

Describe these groups of friends and their favorite activities. 

(Hãy mô tả các nhóm bạn và các hoạt động mà họ yêu thích.)

Advertisements (Quảng cáo)

a. The boys are playing football/ soccer.

b. The girls are studying.

c. The boys are playing chess.

Advertisements (Quảng cáo)

d. The girls are playing volleyball.

Tạm dịch: 

a. Các chàng trai đang chơi bóng đá.

b. Các cô gái đang học.

c. Các chàng trai đang chơi cờ.

d. Các cô gái đang chơi bóng chuyền.

Advertisements (Quảng cáo)