Trang Chủ Sách bài tập lớp 7 SBT Toán 7

Bài 121, 122, 123 trang 31 SBT Toán 7 tập 1: Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự giảm dần

Bài 12: Số thực SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 121, 122, 123 trang 31 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 121: Tính …

Câu 121: Tính \(M = \left( {2{1 \over 3} + 3,5} \right):\left( { – 4{1 \over 6} + 3{1 \over 7}} \right) + 7,5\)

\(M = \left( {2{1 \over 3} + 3,5} \right):\left( { – 4{1 \over 6} + 3{1 \over 7}} \right) + 7,5\)

\(\eqalign{
& = \left( {{7 \over 3} + {7 \over 2}} \right):\left( {{{ – 25} \over 6} + {{22} \over 7}} \right) + 7,5 \cr
& = \left( {{{14} \over 6} + {{21} \over 6}} \right):\left( {{{ – 175} \over {42}} + {{132} \over {42}}} \right) + 7,5 \cr
& = {{35} \over 6}:{{ – 43} \over {42}} + 7,5 \cr
& = {{35} \over 6}.{{ – 42} \over {43}} + {{15} \over 2} \cr
& = {{ – 245} \over {43}} + {{15} \over 2} \cr
& = {{-490} \over {86}} + {{645} \over {86}} \cr
& = {{155} \over {86}} = 1{{69} \over {86}} \cr} \)

Câu 122: Biết rằng:  x + (-4,5) < y + (-4,5)

                   y + (+6,8) < z + (+6,8)

Advertisements (Quảng cáo)

Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự tăng dần.

Vì x + (-4,5) < y  + (-4,5) suy ra: x < y                  (1)

     y + (+ 6,8) < z + (+6,8) suy ra: y < z                (2)

Advertisements (Quảng cáo)

Từ (1) và (2) suy ra: x < y < z

Câu 123: Biết rằng:   x – (-3,8) < y – (-3,8)

                   y – (+7,5) < z – (+7,5)

Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự giảm dần.

Vì   x – (-3,8) < y  – (-3,8), suy ra: x < y                (1)

      y – (+7,5) < z – (+7,5) suy ra: y < z                (2)

Từ (1) và (2) suy ra: z > y > x.

Advertisements (Quảng cáo)