Trang Chủ Chủ đề Chương 1. Số Hữu Tỉ. Số Thực

Chương 1. Số Hữu Tỉ. Số Thực

Bài 138, 139, 140, 141 trang 33, 34 SBT Toán lớp 7 tập 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = |x – 2001| + |x – 1|
Bài 138, 139, 140, 141 trang 33, 34 SBT Toán lớp 7 tập 1: Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức A = |x – 2001| + |x...
Bài Ôn tập chương 1 SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 138, 139, 140, 141 trang 33, 34 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 138: Tính... Câu 138: Tính: (E = {{left( {13{1 over 4} - 2{5 over...
Bài 134, 135, 136, 137 trang 33 SBT Toán 7 tập 1: Hãy cho một ví dụ để bác bỏ mệnh đề sau: “Tổng của hai số vô tỉ là một số vô tỉ”
Bài 134, 135, 136, 137 trang 33 SBT Toán 7 tập 1: Hãy cho một ví dụ để bác bỏ mệnh đề sau: “Tổng của hai số vô tỉ...
Bài Ôn tập chương 1 SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 134, 135, 136, 137 trang 33 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 134: hãy suy ra các tỉ lệ thức sau... Câu 134: Từ tỉ lệ...
Bài 130, 131, 132, 133 trang 32, 33 SBT Toán lớp 7 tập 1: Chứng tỏ rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm cũng là một số hữu tỉ âm
Bài 130, 131, 132, 133 trang 32, 33 SBT Toán lớp 7 tập 1: Chứng tỏ rằng số nghịch đảo của một số hữu tỉ âm cũng là một...
Bài Ôn tập chương 1 SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 130, 131, 132, 133 trang 32, 33 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 130: Tìm x, biết... Câu 130: Tìm x, biết: a) ({rm{}}{1 over 4} +...
Bài 127, 128, 129 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1: X = √144 → X = 72 ?
Bài 127, 128, 129 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1: X = √144 → X = 72 ?
Bài 12: Số thực SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 127, 128, 129 trang 31 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 127: Tìm x, y, z trong các trường hợp sau đây, bạn sẽ thấy...
Bài 124, 125, 126 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1: Biết rằng x – y = -5 và y = -6. Không tính toán, hãy so sánh x, y và 0
Bài 124, 125, 126 trang 31 SBT Toán lớp 7 tập 1: Biết rằng x – y = -5 và y = -6. Không tính toán, hãy so sánh...
Bài 12: Số thực SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 124, 125, 126 trang 31 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1.  Câu 124: Biết rằng: x + y = 9,8 và x = -3,1. Không tính...
Bài 121, 122, 123 trang 31 SBT Toán 7 tập 1: Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự giảm dần
Bài 121, 122, 123 trang 31 SBT Toán 7 tập 1: Hãy sắp xếp các số x, y, z theo thứ tự giảm dần
Bài 12: Số thực SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 121, 122, 123 trang 31 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 121: Tính ... Câu 121: Tính (M = left( {2{1 over 3} + 3,5} right):left( {...
Bài 117, 118, 119, 120 trang 30 SBT Toán lớp 7 tập 1: So sánh các số thực: 2,(15) và 2,(14); …   
Bài 117, 118, 119, 120 trang 30 SBT Toán lớp 7 tập 1: So sánh các số thực: 2,(15) và 2,(14); …   
Bài 12: Số thực SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 117, 118, 119, 120 trang 30 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 117: Điền các dấu ... Câu 117: Điền các dấu (left( { in , notin...
Bài 12.1; 12.2; 12.3 trang 32 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1: Thương của một số vô tỉ và một số hữu tỉ là một số vô tỉ hay số hữu tỉ?
Bài 12.1; 12.2; 12.3 trang 32 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1: Thương của một số vô tỉ và một số hữu tỉ là một số vô...
Bài 12: Số thực SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 12.1; 12.2; 12.3 trang 32 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 12.1: Điền dấu x vào ô thích hợp trong bảng sau... Câu 12.1 Điền dấu x...
Bài 113, 114, 115, 116 trang 29 SBT Toán lớp 7 tập 1: Chứng tỏ rằng x + y và x.y là những số vô tỉ
Bài 113, 114, 115, 116 trang 29 SBT Toán lớp 7 tập 1: Chứng tỏ rằng x + y và x.y là những số vô tỉ
Bài 11 Số vô tỉ, khái niệm về căn hai SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 113, 114, 115, 116 trang 29 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 113: Điền số thích hợp vào chỗ...
Bài 110, 111, 112 trang 28, 29 SBT Toán 7 tập 1:  Trong các số sau, số nào không bằng 2,4 ?
Bài 110, 111, 112 trang 28, 29 SBT Toán 7 tập 1:  Trong các số sau, số nào không bằng 2,4 ?
Bài 11 Số vô tỉ, khái niệm về căn hai SBT Toán lớp 7 tập 1. Giải bài 110, 111, 112 trang 28, 29 Sách Bài Tập Toán lớp 7 tập 1. Câu 110: Tìm căn bậc hai không âm...