Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra môn Lý 15 phút lớp 7: Vì sao kim loại là vật liệu dẫn điện?

CHIA SẺ
Vì sao kim loại là vật liệu dẫn điện?; Cho 3 vật nhiễm điện A, B, C. Nếu A hút B, B hút C và biết rằng chỉ một trong ba điện tích là dương thì dấu của các diện tích như thế nào? … trong Đề kiểm tra môn Lý 15 phút lớp 7. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.Cho 3 vật nhiễm điện A, B, C. Nếu A hút B, B hút C và biết rằng chỉ một trong ba điện tích là dương thì dấu của các diện tích như thế nào?

2. Vì sao kim loại là vật liệu dẫn điện?

3. Cho sơ đồ mạch điện như ở hình 24 các bóng đèn sẽ như thế nào nếu các khóa K như sau:

A .Cả 3 công tắc đều đóng.

B. K\(_1\) , K\(_2\) đóng, K\(_3\) mở.

C. K\(_1\) , K\(_3\) đóng, K\(_2\) mở.

D. K\(_1\) đóng, K\(_2\) và K\(_3\) mở.


1. Nếu A hút B, B hút C thì rõ ràng A và C có điện cùng dấu, như vật chính mang điện trái dấu với B. Vậy B mang điện dương (+), A và C mang điện (-).

2. Kim loại là vật liệu dẫn điện vì trong kim loại có sẵn các êlectron tự do có thể dịch chuyển có hướng.

3. A. Nếu cả 3 công tắc đều đóng: Cả 3 đèn đều sáng.

B. K\(_1\), K\(_2\) đóng, K\(_3\) mở: Chỉ có đèn Đ\(_1\) , Đ\(_2\) sáng, đèn Đ\(_3\) tắt.

C. K\(_1\) , K\(_3\) đóng, K\(_2\) mở: Chỉ có đèn Đ\(_1\) , Đ\(_3\) sáng, đèn Đ\(_2\) tắt.

D. K\(_1\)  đóng, K\(_2\) và K\(_3\) mở: Cả 3 đèn đều tắt.