Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 15 phút lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Lý 7 có đáp án: Những môi trường nào không truyền được âm?

CHIA SẺ

Những môi trường nào không truyền được âm?;  Tính tần số dao động của mỗi vật … trong Đề kiểm tra 15 phút Lý 7 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Những môi trường nào không truyền được âm?

2. Có 2 vật dao động, vật A thực hiện dược 120 dao động trong 1 giây, vật B thực hiện được 160 dao động trong 2 giây.

a) Tính tần số dao động của mỗi vật.

b) Vật nào phát ra âm cao hơn? Vì sao?

3. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống:

…………..dao động của dây đàn ghi ta càng lớn thì âm phát ra càng to.


1. Âm thanh có thể truyền được trong các môi trường Chất lỏng, khí và rắn. Âm không truyền được trong chân không.

2. a) – Tần số dao động của vật A là 120 Hz

– Tần số dao động của vật B là  \(\dfrac{{160} }{ 2} = 80\) (Hz)

b) Vật A phát ra âm cao hơn vì A dao động với tần số lớn hơn.

3. Biên độ dao động của dây đàn ghi ta càng lớn thì âm phát ra càng to.