Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tin học lớp 7

Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ – Tin học 7: Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra

CHIA SẺ
Bài 9học lớp 7 Tin : Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ. Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 84 . Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ…

Câu 1: Em hãy cho biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.

Mục đích  của việc sử dụng biểu đồ: biểu diễn dữ liệu bằng trực quan, dễ hiểu, dễ so sanh, dự đoán xu hướng tăng – giảm của dữ liệu.


Câu 2: Hãy nêu một vài dạng biểu đồ thường được sử dụng nhất.

Có 3 dạng biểu đồ thường gặp nhất :

– Biểu đồ hình cột: So sánh dữ liệu có trong nhiều cột.

– Biểu đó đường gấp khúc: dễ dành dự đoán xu hướng tăng-giảm trong tương lai của dữ liệu.

– Biểu đò hình quạt: Mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng thể.


Câu 5: Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em

a) nháy nút  trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp;

b) phải xóa biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ.

- Quảng cáo -

Hãy chọn phương án ghép đúng.

Muốn thay đổi dạng biểu đồ đã được tạo ra, em nháy nút   trên thanh công cụ Chart và chọn dạng thích hợp. Vậy phương án a) là phương án ghép đúng.


Câu 3: Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ 1 bảng dữ liệu 

Các bước tạo biểu đồ :

B1: Chọn 1 ô trong miền có dữ liệu cần biểu diễn bằng biểu đồ.

B2: Nháy nút Chart Wizard. Chương trình bảng tính sẽ hiển thị hộp thoại Chart Wizard đầu tiên.

B3: Nháy liên tiếp nút Next trên các hộp thoại và nháy nút Finish trên hộp thoại cuối cùng ( khi nút Next bị mờ đi), ta sẽ có kết quả là một biểu đồ.


Câu 4: Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó:

a) không có biểu đồ được tạo ra . 

b) biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định

Hãy chọn phương án ghép đúng.

Khi tạo biểu đồ, em nháy nút Finish ngay từ khi hộp thoại hiện ra. Khi đó biểu đồ được tạo với các thông tin ngầm định. Vậy phương án b) là phương án ghép đúng.