Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tin học lớp 7

Bài 5. Thao tác với bảng tính – Tin học 7: Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính

CHIA SẺ
Bài 5 Tin học lớp 7: Thao tác với bảng tính. Giải câu 1, 2, 3 trang 40 . Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?…

Câu 1: Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác gì?

a) Nháy chuột trên ô tính và sửa dữ liệu;

b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu;

c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

Hãy chọn những phương án đúng.

Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại phải thực hiện thao tác b) hoặc c):

b) Nháy chuột trên thanh công thức và sửa dữ liệu.

c) Nháy đúp chuột trên ô tính và sửa dữ liệu.

- Quảng cáo -


Câu 2: Nêu các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột.

 Các thao tác có thể thực hiện được với các ô tính, khối, hàng và cột:

– Điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng

– Chèn thêm hoặc xóa hàng, cột, ô

– Sao chép hoặc di chuyển nội dung (dữ liệu và địa chỉ) các ô, hàng, cột và khối


Câu 3: Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như thế nào nếu:

- Quảng cáo -

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

c) Sao chép ô E10 vào ô B3;

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12.

Trong ô E10 có công thức =A1+B3. Công thức sẽ được điều chỉnh như sau nếu:

a) Sao chép ô E10 vào ô G12;

– Ô E10 có công thức =A1+B3

– Khi sao chép sang G12:

– E10 so với G12 số cột tăng 2 đơn vị, số hàng cũng tăng lên 2. Vì vây, địa chỉ trong công thức khi sao chép cũng tăng tương ứng số cột lên 2 và số hàng lên 2 đơn vị:

 + Cột A tăng 2 thành cột C, hàng 1 tăng 2 thành hàng 3. Từ đó, ô A1 thành C3

 + Cột B tăng 2 thành cột D, hàng 3 tăng 2 thành hàng 5. Từ đó, ô B3 thành D5

Vì vậy, công thức =A1+B3 chuyển thành công thức =C3+D5

b) Sao chép ô E10 vào ô G2;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

c) Sao chép ô E10 vào ô B3;

Báo lỗi, vì trang tính không có ô với địa chỉ được điều chỉnh.

d) Di chuyển ô E10 sang ô G12;

Khi di chuyển công thức, địa chỉ trong công thức không thay đổi như khi sao chép. Vì vậy, công thức của ô G12 cũng chính là công thức của E10.