Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Getting started – Unit 12 – Sách Anh lớp 7 thí điểm: Make a list of the problems which you think are connected to an overcrowded area.

Unit 12: An Overcrowded World – Một Thế Giới Quá đông đúc SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Getting started – Unit 12 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm.  Read the conversation again, and tick (S) true (T) or false (F); Make a list of the problems which you think are connected to an overcrowded area.

1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:

Tạm dịch:

Nam: Chào mừng trở lại, Phương! Braxin thật đáng ngạc nhiên phải không?

Phương: Đúng thế, Nam. Và nó rất xứng đáng!

Nam: Bạn muốn nói gì vậy?

Phương: Bãi biển ở miền Nam rất yên bình, trong khi các thành phố như Rio quá đông đúc.

Nam: Con người thì sao?

Phương: Ở Rio có vài người giàu có với mức sống cao. Nhưng cũng có người nghèo sống trong khu ổ chuột.

Nam: Cuộc sống trong những khu ổ chuột chắc là khó khăn.

Phương: Đúng thế, Nam. Nhưng có thể có những vấn đề khác trong khu ổ chuột, như bệnh tật và y tế nghèo nàn…

Nam: Ồ, chính bạn có thấy điều đó không?

Phương: Không, những khách tham quan thường không đến khu ổ chuột.

Nó quá nguy hiểm.

Nam: Có lẽ có ít thứ để xem và làm ở đó phải không?

Phương: Đúng thế. Tuy nhiên, mình thích Braxin và mình đã rất vui khi ở đó.

Nam: Chắc rồi, nó là một kinh nghiệm thật sự phải không?

Phương: Đúng thế.

a. Read the conversation again, and tick (S) true (T) or false (F)

(Đọc bài đàm thoại lần nữa, và chọn Đúng (T) hoặc Sai (F))

1. T

2. T

3. F

Advertisements (Quảng cáo)

4. T

5. F

Tạm dịch:

1. Phương nghĩ rằng Braxin thật thú vị.

2. Những nơi ở Braxin rất khác biệt.

3. Những vấn đề của Rio chỉ nằm ở khu ổ chuột.

4. Không an toàn cho du khách khi đến thăm những khu ổ chuột.

5. Nam nghĩ rằng chuyến đi của Phương đến Braxin không xứng đáng.

b. Read the conversation again. Find a word or phrase to match the following.

(Đọc bài đàm thoại lần nữa. Tìm một từ hoặc cụm từ để nối những đoạn sau đây)

1. very different – diverse (khác biệt)

2. rich – wealthy (giàu có)

3. big or serious — major (to lớn)

4. small houses in bad condition where poor people live – slums (khu ổ chuột)

5. bad action against the community — crime (tội phạm)

Tạm dịch:

Advertisements (Quảng cáo)

1. khác biệt

2. giàu có

3. to lớn

4. khu ổ chuột

5. tội phạm

2. Match the words in the box with the pictures. Then listen and repeat the words.

(Nối những từ trong khung với những hình ảnh. Sau đó nghe và lặp lại các từ)

Click tại đây để nghe:

1 – a.

2 – c.

2 – b.

3 – e.

4 – d

Tạm dịch:

1. quá đông

2. giàu có

2. yên bình

3. nghèo

4. rộng rãi

3. Use some of the words in 21 to describe a person or a place you know.

(Sử dụng vài từ trong phần 2 để miêu tả một người hoặc nơi chốn em biết)

– I visit my native village every year. I love the peaceful atmostphere there.

– Ho Chi Minh city is overcrowded with many vehicles.

Tạm dịch:

– Tôi thăm ngôi làng quê tôi mỗi năm. Tôi yêu không khí yên bình nơi đó.

– Thành phố Hồ Chí Minh quá đông đúc với nhiều xe cộ.

4. Work in groups. Make a list of the problems which you think are connected to an overcrowded area.

(Làm việc theo nhóm. Lập danh sách những vấn đề mà em nghĩ liên kết với một khu vực đông đúc)

There is enough space to play in.

There is much crime.

There are too many vehicles.

The atmosphere is not fresh.

Tạm dịch:

Không có đủ chỗ để chơi đùa.

Có nhiều tội phạm.

Có quá nhiều xe cộ.

Không khí không trong lành.

5. Share your list with the class and see if they agree with you.

(Chia sẻ danh sách của em với lớp và xem thử họ có đồng ý với em không)

Advertisements (Quảng cáo)