Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Project – Unit 12 – An Overcrowded World – Một Thế Giới Quá đông đúc Anh lớp 7 thí điểm

Unit 12: An Overcrowded World – Một Thế Giới Quá đông đúc SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Project – Unit 12 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm.

1. Divide the class into groups of four or five.

(Chia lớp thành những nhóm 4 hoặc 5 người)

Tạm dịch:

1. Mỗi nhóm tìm những nơi ít dân số.

2. Ghi chú vài điều về nơi đó:

– nơi đó như thế nào

– cuộc sống ở đó như thế nào

Advertisements (Quảng cáo)

 – nguyên nhân của việc dân số ít

1. Monaco

– The life is simple but there are many people from over the world visit it.

Advertisements (Quảng cáo)

– This is a small country.

2. Sweden

– It’s a peaceful country.

– People have the good life and the marriage rate there is low.

Tạm dịch:

1. Monaco

– Cuộc sống giản đơn nhưng nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đến thăm nó.

– Nó là một nước nhỏ.

2. Sweden

– Nó là một quốc gia yên bình.

– Người ta có cuộc sống tốt và tỉ lệ kết hôn ở đó không cao.

Advertisements (Quảng cáo)