Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Communication – Unit 12 – Anh lớp 7 thí điểm: Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places.

Unit 12: An Overcrowded World – Một Thế Giới Quá đông đúc SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Communication – Unit 12 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. Match the words below with the places in 1; Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places.

1. Look at the pictures and discuss

(Nhìn vào những bức tranh và thảo luận)

1. big city , desert

2. – Big city is beautiful with bridges, buildings. It’s overcrowded.

– The desert is quiet.

Tạm dịch:

1. Chúng là những nơi nào?

thành phô” lớn, sa mạc

2. Chúng khác nhau như thế nào?

– Thành phố lớn xinh đẹp với những cây cầu, tòa nhà. Nó quá đông đúc.

– Sa mạc thì yên tĩnh.

2. Match the words below with the places in 1

(Nối những từ bên dưới với những nơi trong phần 1)

Advertisements (Quảng cáo)

Big city : high living Standard , clean water , densely-populated, good education , crime .

Desert : poor healthcare , crime, malnutrition , hunger.

Tạm dịch:

Thành phô” lớn: tiêu chuẩn sống cao, nước sạch, mật độ dân cư đông, giáo dục tốt, tội phạm.

Sa mạc: chăm sóc y tế nghèo nàn, tội phạm, suy dinh dưỡng, đói.

3. Read the information about the two places.

(Đọc thông tin bên dưới về hai nơi)

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

Mauritania, quốc gia hoang mạc ở châu Phi.

Diện tích: l,030,700km2 (quốc gia lớn thứ 29 thế giới)

Dân số: hơn 3 triệu người Mật độ dân: 3 người/km2 Kinh tế: chủ yếu là nông nghiệp

Chăm sóc y tế: nghèo nàn, tỉ lệ trẻ sơ sinh tử vong cao

Những vấn đề: Á diện tích là hoang mạc, nô lệ, lao động trẻ em, đói

Sự việc không bình thường: phụ nữ béo được xem là xinh đẹp.

Hồng Kông

Diện tích: 1,104 km2

Dân số: hơn 7 triệu dân

Mật độ: hơn 6.000 người/km2

Kinh tế: công nghiệp dịch vụ và du lịch

Chăm sóc y tế: một trong những hệ thống y tế tốt nhất trên thế giới

 Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm

Những vấn đề: quá đông đúc, tội phạm

4. Work in pairs. Use the information in 3 to talk about the differences between the two places.

(Làm theo cặp. Sử dụng thông tin được cho trong phần 3 để nói về những cách mà hai nơi khác nhau)

– The population of Mauritania is very small, only over three million people. Hong Kong is much larger. It has more than 7 million people.

– The area of Mauritania is very large, 1.030.700km2. Hong Kong is smaller, it is only 1.104km2.

– The main economy is agriculture in Mauritania. Hong Kong has service industry and tourism for economy.

Tạm dịch:

–  Dân số ở Mairitania rất nhỏ, chỉ hơn 3 triệu người. Hồng Kông lớn hơn. Nó có hơn 6 triệu người.

– Diện tích Mauritania rất lớn, 1.030.700km2. Hồng Kông nhỏ hơn, nó chỉ 1.104km2.

– Nền kinh tế chính ở Mauritania là nông nghiệp. Hồng Kông có ngành công nghiệp dịch vụ và du lịch cho nền kinh tế.

Advertisements (Quảng cáo)