Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

Project – Unit 10 – Anh lớp 7 thí điểm: Write simple slogans in groups about how to save energy.

Unit 10: Sources Of Energy – Những Nguồn Năng Lượng SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần Project – Unit 10 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures.

1. Look at the slogans. How are they used? Why are they important?

(Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Tại sao chúng quan trọng?)

– Going out? Turn it off!

– Save energy today for a safer tomorrow!

It is used to remind people save energy.

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

– Đi ra ngoài? Tắt nó!

– Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!

Advertisements (Quảng cáo)

Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.

2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures.

(Viết những khấu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh)

Tạm dịch:

– Tắt ti vi khi bạn không xem.

– Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.

– Đừng để cửa tủ lạnh mở.

Advertisements (Quảng cáo)