Trang Chủ Bài tập SGK lớp 7 Bài tập Tiếng Anh 7 - Thí điểm

A Closer Look 2 – Unit 10 – Anh 7 thí điểm: Tell your partner what you will be doing at the following points of time in the future.

Unit 10: Sources Of Energy – Những Nguồn Năng Lượng SGK Tiếng Anh lớp 7 mới. Thực hiện các yêu cầu phần A Closer Look 2 – Unit 10 – SGK Tiếng Anh 7 thí điểm. Write what these students will be doing tomorrow afternoon.; Tell your partner what you will be doing at the following points of time in the future.

1. Complete the sentences using the future continuous form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành những câu sử dụng thì tương lai tiếp diễn của những động từ trong ngoặc đơn)

1. will be putting                2. will be taking               3. will be installing

4. will be spending              5. will be using

Tạm dịch:

1. Vào thứ Bảy, họ đặt những tấm pin mặt trời lên mái nhà của chúng tôi để lấy năng lượng.

2. Lúc 9 giờ thứ Hai, chúng tôi sẽ thực hiện một bài kiểm tra về các nguồn năng lượng.

3. Lúc này vào tuần tới, cha tôi sẽ lắp kính mới vào cửa sổ để ngăn nhiệt thoát ra ngoài.

4. Khoảng năm 2020, những người ở Việt Nam sẽ dành nhiều tiền để sưởi ấm.

5. Khoảng giữa thế kỷ 21, người ở những quốc gia phát triển sẽ sử dụng năng lượng từ mặt trời, gió, và nước.

2. Write what these students will be doing tomorrow afternoon.

(Viết những gì mà học sinh sẽ làm vào chiều ngày mai)

1. Jenny will be giving a talk about saving energy.

2. Helen will be putting solar panels in the playground.

3. Susan will be checking cracks in water pipes.

4. Jake will be putting low energy light bulbs in the classrooms.

5. Kate will be showing a film on types of renewable energy sources.

Tạm dịch:

1. Jenny sẽ có một bài nói về tiết kiệm năng lượng.

2. Helen sẽ đặt những tấm pin mặt trời ở sân chơi.

3. Susan sẽ kiểm tra những vết nứt trong những ống nước.

4. Jake sẽ đặt những bóng đen tròn năng lượng thấp trong cóc lớp học.

5. Kate sẽ chiếu một phim về những nguồn năng lượng có thể phục hồi.

3. Complete the conversation with the verbs in brackets. Use either the future simple or the future continuous tense

(Hoàn thành bài đàm thoại với những động từ trong ngoặc đơn. Sử dụng thì tương lai đơn hoặc thì tương lai tiếp diễn)

(1) will watch

(2) Will we put

Advertisements (Quảng cáo)

(3) will be having

(4) will… travel

(5) will walk or cycle

(6)   will be cycling

(7) will be going

Tạm dịch:

Tom: Chúng ta sẽ làm gì để tiết kiệm điện vậy ba?

Ba Tom: Đầu tiên, chúng ta sẽ xem ti vi ít hơn.

Tom: Chúng ta sẽ đặt những tấm pin mặt trời trên mái nhà để làm nóng nước phải không?

Ba Tom: Đúng thế, và lúc này vào tuần tới, chúng ta sẽ có vòi sen mặt trời miễn phí.

Tom: Còn về giao thông thì sao? Con muốn nói là chúng ta sẽ đi đến trường và chỗ làm bằng cách nào?

Ba Tom: À, chúng ta không sử dụng xe hơi. Chúng ta sẽ đi bộ hoặc đạp xe để giảm ô nhiễm không khí.

Tom: Vậy thì lúc 7 giờ ngày mai, ba sẽ đạp xe đến chỗ làm, và con sẽ đi đến trường bằng ván trượt.

Ba Tom: Ý kiến hay!

4. Work in pairs. Tell your partner what you will be doing at the following points of time in the future.

(Làm theo cặp. Nói cho bạn học về điều em sẽ làm ở những mốc thời gian sau trong tương lai)

1. I will be going to the hospital tomorrow afternoon.

2. Our family will be visit the museum this weekend.

3. This time next week we will be doing the mid-term test.

Advertisements (Quảng cáo)

4. What will you being do when you are fifteen years old.

Tạm dịch:

1. Tôi sẽ đi đến bệnh viện vào chiều mai.

2. Gia đình chúng tôi sẽ đến thăm viện bảo tàng vào cuối tuần này.

3. Giờ này tuần tới chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra giữa kỳ.

4. Bạn sẽ làm gì khi bạn 15 tuổi?

5. Complete the magazine article with the passive form of the verbs below.

(Hoàn thành mục tạp chí với hình thức bị động của những động từ bên dưới)

(1) be provided

(2) be used

(3) be placed

(4) be stored

(5) be solved

Tạm dịch:

 Chúng tôi đang tìm những nguồn năng lượng hiệu quả, sạch và rẻ. Những loại năng lượng này sẽ không gây ô nhiễm hoặc lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng này. Nó sẽ được cung cấp miễn phí từ mặt trời. Một phần trăm năng lượng mặt trời đến được Trái đất sẽ đủ để cung cấp điện cho toàn bộ dân số’ thế giới. Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng bởi nhiều quốc gia trên khắp thế giới. Những tấm pin mặt trời sẽ được đặt trên mái nhà và những tòa nhà khác và năng lượng mặt trời sẽ được dùng để làm nóng nước. Năng lượng sẽ được trữ trong một thời gian dài. Chúng tôi hy vọng rằng bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời, vấn đề về việc thiếu năng lượng sẽ được giải quyết.

6. Change the sentences into the passive voice.

(Thay đổi những câu thành thể bị động)

1. Waves will be used as an environmentally friendly energy source.

2. A network of wind turbines will be installed to generate electricity.

3. In countryside, plants will be burnt to produce heat.

4. Energy consumption will be reduced as much as possible.

5. Alternative sources of energy will be developed.

6. Solar energy will be used to solve problem of energy shortage.

Tạm dịch:

1. Chúng tôi sẽ sử dụng sóng như là một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

Sóng sẽ được dùng như một nguồn năng lượng thân thiện với môi trường.

2. Họ sẽ lắp một mạng lưới turbin gió để tạo ra điện.

Một mạng lưới turbin gió sẽ được tạo ra điện.

3. Ở vùng nông thôn, người ta sẽ đốt cây để tạo ra nhiệt.

Ở vùng nông thôn, cây sẽ được đốt để tạo ra nhiệt.

4. Chúng tôi sẽ giảm việc tiêu thụ năng lượng càng nhiều càng tốt.

Việc tiêu thụ năng lượng sẽ được giảm càng nhiều càng tốt.

5. Chúng ta sẽ phát triển những nguồn năng lượng thay thế.

Những nguồn năng lượng thay tliể sẽ được phát triển.

6. Chúng ta sẽ sử dụng năng lượng mặt trời để giải quyết vấn đề của việc thiếu năng lượng.

Năng lượng mặt trời sẽ được sử dụng để giải quyết vấn đề của việc thiếu năng lượng.

7. Look at the pictures. Write what will be done in the future.

(Nhìn vào những bức hình. Viết ra những gì được thực hiện trong tương lai.)

– A hydro power station will be built in the region to increase the electricity.

– Solar Panels will be put on the roof of the building.

– A network of wind turbines will be installed to generate electricity.

– Bicycles will be used to travel in the city.

Tạm dịch:

– Một trạm thủy điện sẽ được xây dựng trong khu vực để tăng nguồn điện.

– Những tấm pin mặt trời sẽ được đặt trẽn nóc tòa nhà.

– Một mạng lưới turbin gió sẽ được lắp đặt để tạo ra điện.

– Xe đạp sẽ được dùng để đi trong thành phố.

Advertisements (Quảng cáo)