Trang Chủ Sách bài tập lớp 6 SBT Địa lí 6

Bài 1,2 trang 68, 69,70 SBT Địa lớp 6: Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào?

CHIA SẺ
Bài 22. Các đới khí hậu trên Trái Đất. Giải bài 1,2 trang 68, 69. 70 SBT Địa lí 6. Bài 2. Dựa vào những đặc điểm cho dưới đây, hãy điền tiếp các số và chữ vào các ô tương ứng trong bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng đới khí hậu( ví dụ như cách điền “Hai đới lạnh trong bảng”)..

Câu 1: Dựa vào hình 22, hãy cho biết :

–    Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là gì.

–    Đới ôn đới được giới hạn bởi những vĩ tuyến nào. Các vĩ tuyến này còn tên gọi là gì.

–    Đới nóng được giới hạn bởi những vĩ tuyến : vĩ tuyến 23 độ 27′ Bắc và vĩ tuyến 23 độ 27′ Nam . Các vĩ tuyến này còn có tên gọi là chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.

–    Đới ôn đới được giới hạn bởi những vĩ tuyến : từ vĩ tuyến 23 độ 27′ Bắc đến 66 độ 33′ Bắc và từ vĩ tuyến 23 độ 27′ Nam đến 66 độ 33′ Nam . Các vĩ tuyến này còn tên gọi là chí tuyến Bắc, vòng cực Bắc và chí tuyến Nam, vòng cực Nam.

Câu 2: Dựa vào những đặc điểm cho dưới đây, hãy điền tiếp các số và chữ vào các ô tương ứng trong bảng dưới đây để thấy rõ đặc điểm của từng đới khí hậu( ví dụ như cách điền “Hai đới lạnh trong bảng”).

1- Góc chiếu             I- Nhận lượng             a- Thường có           A-Lượng mưa từ

sáng và thời               nhiệt trung                 gió Đông                  1000 đến

gian chiếu                  bình. Bốn                                                  trên 2000mm

sáng chênh lệch          mùa rõ rệt

nhau nhiều

- Quảng cáo -

2- Góc chiếu             II- Nhận lượng            b- Thường              B- Lượng mưa

sáng rất nhỏ,             nhiệt nhiều.                xuyên có gió           thường dưới

thời gian chiếu          Nóng quanh                Tín phong.               500mm

sáng chênh                năm.

lệch nhau rất lớn

3- Góc chiếu             III- Nhận lượng           c- Thường               C- Lượng mưa

sáng lớn, thời           nhiệt rất nhỏ.                xuyên có gió            từ 500 đến

gian chiếu                băng tuyết phủ               Tây                         1000mm

sáng chênh              gần như quanh                ôn đới

lệch nhau ít              năm

- Quảng cáo -

Câu 1.b: Cho biết các câu dưới đây đúng hay sai.

a)   Bề mặt Trái Đất chia ra làm 5 đới khí hậu tương ứng với 5 vòng đai nhiệt.

Đúng

Sai

b)   Các đới khí hậu rất phức tạp, không hoàn toàn trùng khớp với ranh giới các vòng đai nhiệt.

Đúng

Sai

a) Đúng

b) Đúng

Câu 1.a: Dựa vào góc chiếu sáng hoặc thời gian chiếu sáng, hãy cho biết :

–    Vì sao hai chí tuyến được lấy làm giới hạn của đới nóng?

–    Vì sao hai vòng cực được chọn là giới hạn vĩ độ cao nhất của 2 đới ôn hoà ?

–    Hai chí tuyến được lấy làm giới hạn của đới nóng vì :

Đới nóng nằm giữa hai chí tuyến Bắc và Nam kéo dài liên tục từ Tây sang Đông, lượng bức xạ mặt trời nhận được nhiều và thới gian chiếu sáng dài, góc chiếu sang lớn.

–    Hai vòng cực được chọn là giới hạn vĩ độ cao nhất của 2 đới ôn hoà vì :

Đới ôn hòa nằm trong miền từ chí tuyến Bắc đến vòng cực Bắc và từ chí tuyến Nam đến vòng cực Nam. Lượng bức xạ mặt trời nhận được ở mức trung bình, các mùa thể hiện rất rõ trong năm, thời gian chiếu sáng và góc chiếu sáng ở mức độ trung bình.

Câu 2.b: Đánh dấu X vào ô vuông thể hiện ý em cho là đúng.

Đặc điểm bản chất của đường chí tuyến là

a)   đường vĩ tuyến 23° 27’ của bán cầu Bắc và bán cầu Nam.

b)   đường giới hạn của đới nóng.

c)   đường ranh giới giữa đới nóng và hai đới ôn hoà.

d)   đường giới hạn tia sáng Mặt Trời chiếu vuông góc với Trái Đất.

Chọn ý d