Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 4: Phép cộng và phép trừ số tự nhiên trang 15 Toán 6 Kết nối tri thức và cuộc sống

Trả lời các câu hỏi trang 15, 16 SGK Toán 6 KNTT. Giải Bài 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 trang 16 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1. Bài 4. Phép cộng và phép trừ số tự nhiên – Chương 1 Tập hợp các số tự nhiên

Vận dụng 1 trang 15 Toán 6 KNTT

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713 200 ha, giảm 14 500 ha so với vụ Thu Đông năm 2018. (Theo Tổng cục Thống kê 10/2019)

Hãy tính diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long.

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)

Đáp số: 727 700 ha

Hoạt động 1

Cho a = 28 và b = 34.

a) Tính a + b và b + a.

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

a) a + b = 28 + 34 = 62

    b + a = 34 + 28 = 62

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Hoạt động 2

Cho a = 17, b = 21, c = 35.

a) Tính (a + b) + c và a + (b + c).

b) So sánh các kết quả nhận được ở câu a).

a) (a + b) + c = (17 +21) + 35 = 38 + 35 = 73

     a + (b + c) = 17 + (21 + 35) = 17 +56 = 73.

b) Kết quả của 2 phép tính ở câu a bằng nhau.

Luyện tập 1 trang 16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí: 117 + 68 + 23.

117 +68 + 23 = (117 +23) + 68 = 140 + 68 = 208.

Luyện tập 2

Advertisements (Quảng cáo)

Tính 865 279 – 45 027.

865 279 – 45 027 = 820 252

Vận dụng 2 trang 16 Toán 6 KNTT

Giải bài toán mở đầu:  Mai đi chợ mua cà tím hết 18 nghìn đồng, cà chua hết 21 nghìn đồng và rau cải hết 30 nghìn đồng. Mai đưa cho cô bán hàng 100 nghìn đồng thì được trả lại bao nhiêu tiền?

Tổng số tiền Mai đã mua là:

18 000 + 21 000 + 30 000 = 69 000 (đồng)

Số tiền Mai được trả lại là:

100 000 – 69 000 = 31 000 (đồng)

Đáp số: 31 000 đồng

Giải Bài 1.17 trang 16 Toán lớp 6 tập 1

Tính:

a) 63 548 + 19 256

b) 129 107 + 34 693

a) 63 548 + 19 256 = 82 804

Advertisements (Quảng cáo)

b) 129 107 + 34 693 = 163 800.

Bài 1.18

Thay “?” bằng số thích hợp:

? + 2 895 = 2 895 + 6 789

Áp dụng tính chất giao hoán của phép cộng ta có:

? + 2 895 = 2 895 + 6 789. Suy ra “?” có giá trị 6 789

Bài 1.19 trang 16 SGK Toán 6 KNTT

Tìm số tự nhiên x thỏa mãn:

a) 7 + x = 362

b) 25 – x = 15

c) x – 56 = 4

a) 7 + x = 362 => x= 362 – 7 => x= 355

b) 25 – x = 15 => x = 25 – 15 =>  x = 10

c) * – 56 = 4 => x = 56 + 4 =>  x = 60.

Giải Bài 1.20 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Dân số Việt Nam năm 2019 là 96 462 106 người. Năm 2020, dân số Việt Nam tăng 876 473 người so với năm 2019. Tính dân số Việt Nam năm 2020. (Theo danso.org)

Dân số Việt Nam năm 2020 = Dân số Việt Nam năm 2019 + dân số Việt Nam tăng so với năm 2019.

Dân số Việt Nam năm 2020 là:

96 462 106 + 876 473 = 97 338 579 (người)

Đáp số: 97 338 579 người.

Bài 1.21 trang 16 Toán 6 KNTT

Nhà ga số 1 và nhà ga số 2 của một sân bay có thể tiếp nhận tương ứng khoảng 6 526 300 và 3514 500 lượt hành khách mỗi năm. Nhờ đưa vào sử dụng nhà ga số 3 mà mỗi năm sân bay này có thể tiếp nhận được khoảng 22 851 200 lượt hành khách. Hãy tính số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm.

Tổng số lượt hành khách mà nhà ga số 1 và số 2 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

6 526 300 + 3 514 500 = 10 040 800 (lot)

Số lượt hành khách mà nhà ga số 3 có thể tiếp nhận mỗi năm là:

22 851 200 – 10 040 800 = 12 810 400 (lurot)

Đáp số: 12 810 400 lượt hành khách.

Giải bài 1.22

Tính một cách hợp lí:

a) 285 + 470 + 115 + 230

b) 571 +216 + 129 + 124

a) 285 + 470 + 115 + 230

= (285 + 115) + (470 + 230)

= 400 + 700

= 1 100

b) 571 +216 + 129 + 124

= (571 + 129) + (216 + 124)

= 700 + 340

= 1 040.

Advertisements (Quảng cáo)