Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 14: Phép cộng và phép trừ số nguyên trang 62 Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Trả lời câu hỏi Hoạt động, luyện tập, vận dụng trang 62, 63, 64, 65 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống. Giải Bài 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17 , 3.18 trang 66 SGK Toán lớp 6  tập 1 KNTT. Bài 14. Phép cộng và phép trừ số nguyên – Chương 3 Số nguyên

Hoạt động 1

Từ gốc O trên trục số, di chuyển sang trái 3 đơn vị đến điểm A (h 3.10). Điềm A biểu diễn số nào?

 

Điểm A biểu diễn số -3

Hoạt động 2 trang 62 SGK Toán 6

Di chuyển tiếp sang trái thêm 5 đơn vị đến điểm B (h3.11). B chính là điểm biểu diễn kết quả của phép cộng (-3) + (-5). Điểm B biểu diễn số nào? Từ đó suy ra giá trị của tổng (-3) + (-5).

 

Điểm B biểu diễn số -8

Từ đó ta có: (-3) + (-5) = -8

Luyện tập 1

Thực hiện các phép cộng sau:

(- 12) + (- 48);             (-236) + (- 1025).

(-12) + (-48) = -(12 + 48) = -60

(-236) + (-1 025) = -(236 + 1 025) = -1 261

Vận dụng 1 trang 63 Toán 6 KNTT

Sử dụng phép cộng hai số nguyên âm để giải bài toán sau (h.3.12):

Một chiếc tàu ngầm cần lặn (coi là theo phương thẳng đứng) xuống điểm A dưới đáy biển. Khi tàu đến điểm B ở độ cao – 135 m, máy đo bảo rằng tàu còn cách A một khoảng 45 m. Hỏi điểm A nằm ở độ cao bao nhiêu mét?

Điểm A nằm ở độ cao: -(135 + 45) = -180(m)

Câu hỏi trang 63 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tìm số đối của 4, -5, 9, -11.

Trên trục số hai điểm có cùng khoảng cách đến gốc O được gọi là hai số đối nhau.

Số đối của 4, 45, 9, -11 lần lượt là: -4, 5, -9, 11

Luyện tập 2

Tìm số đối của mỗi số 5 và 42 rồi biểu diễn chúng trên cùng một trục số.

Số đối của 5 là -5; số đối của -2 là 2.

Hoạt động 3

Từ điểm A biểu diễn số -5 trên trục số di chuyển sang phải 3 đơn vị (h.3.15) đến điểm B. Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng nào?

 

Điểm B biểu diễn kết quả phép cộng: (-5) + 3.

Hoạt động 4

Từ điểm A di chuyển sang phải 8 đơn vị (h.3.16) đến điểm C, Điểm C biểu diễn kết quả của phép cộng nào?

 

Điểm C biểu diễn kết quả phép cộng: (-5) + 8

Luyện tập 3 trang 64 Toán 6

Thực hiện phép tính: a) 203 + (-195);       b) (-137) + 86.

a) 203 + (-195) = 203 – 195 = 8

b) (-137) + 86 = -(137 – 86) = -51

Trả lời Vận dụng 2

Sử dụng phép cộng hai số nguyên khác dầu để giải bài toán sau:

Một máy thăm dò đáy biển ngày hôm trước hoạt động ở độ cao -946 m. Ngày hôm sau người ta cho máy nổi lên 55 m so với hôm trước. Hỏi ngày hôm sau máy thăm dò đáy biển hoạt động ở độ cao nào?

Ngày hôm sau, máy thăm dò hoạt động ở độ cao:

   -946 + 55 = -891 (m)

Tranh luận trang 6 Toán 6 Kết nối tri thức

Đố bạn: tổng của hai số nguyên khác dấu là số dương hay số âm?

Em hãy trả lời giúp Vuông.

Dựa vào quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu:

Muốn cộng hai số nguyên khác dấu (không đối nhau), ta tìm hiệu hai phần số tự nhiên của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước hiệu tìm được dấu của số có phần số tự nhiên lớn hơn.

Tổng của hai số nguyên khác dấu mang dấu của số hạng có giá trị tuyệt đối lớn hơn

Hoạt động 5

Tính và so sánh giá trị của a + b và b + a với a = -7, b = 11.

Advertisements (Quảng cáo)

a + b = -7 + 11 = 4

b + a = 11 + (-7) = 4

Vậy a + b = b + a.

Hoạt động 6

Tính và so sánh giá trị của (a + b) + c và a + (b + c) với a = 2, b = -4, c = -6.

(a + b) + c = [2 + (-4)] + (-6) = (-2) + (-6) = -8

a + (b + c) = 2 + [(-4) + (-6)] = 2 + (-10) = -8

Luyện tập 4 trang 65 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) (-2 019) + (-550) + (-451);

b) (-2) + 5+ (-6) + 9.

a) (-2 019) + (-550) + (-451)  = (-2 019) + (-451) + (-550) = [(-2 019) + (-451)] + (-550) = (-2 470) + (-550) = 3 020

b) (-2) + 5 + (-6) + 9 = [(-2) + 5 ]+[ (-6) + 9] = 3 + 3 = 6

Hoạt động 7

Nửa tháng đầu một cửa hàng bán lẻ lãi được 5 triệu đồng, nửa tháng sau bị lỗ 2 triệu đồng. Hỏi tháng đó cửa hàng lãi hay lỗ bao nhiêu triệu đồng?

Cách 1: Hiệu giữa số tiền lãi và số tiền lỗ là:   5 – 2 = 3

Vậy cửa hàng đó lãi 3 triệu đồng

Cách 2: Lỗ 2 triệu nghĩa là lãi (-2) triệu

Vậy cửa hàng đó lãi: 5 + (-2) = 3 (triệu đồng)

Hoạt động 8

Hãy quan sát ba dòng đầu và dự đoán kết quả ở hai dòng cuối:

3 – 1 = 3 + (-1)

3 – 2 = 3 + (-2)

3 – 3 = 3 + (-3)

3 – 4  = ?

3 – 5 = ?.

Dự đoán: 3 – 4 = 3 + (-4)

                3 – 5 = 3 + (-5).

Luyện tập 5 trang 66 Toán 6 KNTT

Tính các hiệu sau: a) 5 – (-3);            b) (-7) – 8.

Muốn trừ số nguyên a cho số nguyên b, ta cộng a với số đối của b:

a – b =  a + (-b).

a) 5 – (-3) = 5 + 3 = 8.

Advertisements (Quảng cáo)

b) (-7)  – 8 = (-7) + (-8) = -15.

Vận dụng 3 trang 66 Toán 6 tập 1

Nhiệt độ bên ngoài của một máy bay ở độ cao 10 000 m là -48oC. Khi hạ cánh, nhiệt độ ở sân bay là 27°C. Hỏi nhiệt độ bên ngoài của máy bay khi ở độ cao 10 000 m và khi hạ cánh chênh lệch bao nhiêu độ C?

Nhiệt độ bên ngoài của máy bay ở độ cao 10 000m và khi hạ cánh chênh lệch nhau:

                 27 – (-48) = 75 (oC)

Giải Bài 3.9 trang 66 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1

Tính tổng hai số cùng dấu:

a) (-7) + (-2);             b) (-8) + (-5):

c) (-11) + (-7);           d) (-6) + (-15).

a) (-7) + (-2) = -(7 + 2) = -9

b) (-8) + (-5) = -(8 + 5) = -13

c) (-11) + (-7) = -( 11 + 7) = -18

d) (-6) + (-15) = -(6 + 15) = -21

Bài 3.10 trang 66 Toán 6

Tính tổng hai số khác dấu:

a) 6 + (-2);                b) 9 + (-3);

c) (-10) + 4               d) (-1) + 8.

a) 6 + (-2) = 6 – 2 = 4

b) 9 + (-3) = 9 – 3 = 6

c) (-10) + 4 = -(10 – 4) = -6

d) (-1) + 8 = 8 – 1 = 7

Bài 3.11

Biểu diễn – 4 và sổ đổi của nó trên cùng một trục số.

Số đối của 4 là – 4. Ta biểu diễn chúng trên trục số:

Bài 3.12 trang 66 Toán lớp 6 Kết nối tri thức

Thực hiện các phép trừ sau:

a) 9 – (-2);

b) (-7) – 4

c) 27 – 30

d) (-63) – (-15).

a) 9 – (-2) = 9 + 2 = 11

b) (-7) – 4 = -7+ (-4) = -(7 + 4) = -11

c) 27 – 30 = 27+ (-30) = -(30 – 27) = -3

d) (-63) – (-15) = (-63) + 15 = -(63 -15)= – 48.

Bài 3.13 trang 66 Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống

Vẽ trục số và dùng phép cộng hai số khác dấu để giải bài toán:

Giả sử có một con ếch nhảy dọc theo một trục số. Đầu tiên ếch nhảy từ gốc O đến điểm A biểu diễn số 4. Tiếp theo, ếch nhảy theo chiều ngược lại đến điểm B cách điểm A một khoảng bằng 6 đơn vị. Hỏi điểm B biểu diễn số nào trên trục số?

 

Con ếch nhảy theo chiều ngược lại => Thực hiện phép trừ

Điểm B biểu diễn số: 4 – 6 = -2

Bài 3.14 Toán 6 trang 66

Mỗi hình sau đây mô phỏng phép tính nào? (Tất cả đều xuất phát từ gốc O).

 

a) Hình vẽ mô tả phép tính: 0 – 5 + 3 = -2

b) Hình vẽ mô tả phép tính: 0 + 2 – 5 = -3

Giải Bài 3.15

Tính nhẩm:

a) (-3) + (-2)                  b) (-8) – 7:

c) (-35) + (-15)               d) 12 – (-8).

a) (-3) + (-2) = -(3 + 2) = -5

b) (-8) – 7 = (-8) + (-7) = -(8 + 7) = -15

c) (-35) + (-15) = -(35 + 15) = -50

d) 12 – (-8) = 12 + 8 = 20

Bài 3.16 SGK Toán 6 Kết nối tri thức

Tính một cách hợp lí:

a) 152 + (-73) – (-18) – 127;

b) 7 + 8+ (-9) + (-10).

Áp dụng tính chất giao hoán và phân phối của phép cộng

a) 152 + (-73) – (-18) – 127 = 152 – 73 +18 -127

= (152 + 18) – (127 + 73) = 170 – 200 = -30

b) 7 + 8 + (-9)  + (-10) = (7 + 8) + [(-9)  + (-10)]

= 15 + (-19) = -4.

Bài 3.17 Toán 6 KNTT

Tính giá trị của biểu thức (-156) – x, khi:

a) x = -26

b) x  = 76

c) x = (-28) – (-143)

a) (-156) – x = (-156) – (-26) = (-156) + 26 = -130

b) (-156) – x = (-156) – 76 = (-156) + (-76) = -232

c) (-156) – x = (-156) – (-28) + (-143)

= (-156) + 28 + (-143) = -128 + (-143) = -271

Bài 3.18 SGK Toán lớp 6 trang 66

Thay mỗi dấu “*” bằng một chữ số thích hợp để có:

a) (\( – \overline {6*} \)) + (-34) =  – 100;

b) (-789) + \(\overline {2**} \) = -515.

Muốn tìm số hạng ta lấy hiệu trừ đi số hạng còn lại.

a) (\( – \overline {6*} \)) + (-34) =  – 100

    (\( – \overline {6*} \)) = -100 – (-34)

    (\( – \overline {6*} \))  = -100 + 34

     (\( – \overline {6*} \)) = 66

Vậy dấu * là chữ số 6.

b) (-789) + \(\overline {2**} \) = -515.

\(\overline {2**} \) = -515 – (-789)

\(\overline {2**} \) = -515 + 789

\(\overline {2**} \) = 274

Vậy hai dấu * lần lượt là 7 và 4.

Advertisements (Quảng cáo)