Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Toán lớp 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Luyện tập chung trang 75 – Giải bài 3.44 – 3.49 Toán lớp 6 tập 1 KNTT

Hướng dẫn giải Bài 3.44, 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49 trang 75 SGK Toán lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1. Luyện tập chung trang 75 – Chương 3 Số nguyên

Giải bài 3.44 trang 69  Toán 6 Kết nối tri thức

Cho  P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5)

a) Xác định dấu của tích P.

b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

a) P có 5 thừa số mang dấu âm nên P có tích số lẻ các thừa số mang dấu âm. Vì vậy P mang dấu âm.

b) Nếu đổi dấu 3 thừa số của P thì P mới gồm 3 thừa số mang dấu dương và 2 thừa số mang dấu âm. Do đó P mang dấu dương vì tích của 2 thừa số mang dấu âm sẽ mang dấu dương.

Vậy tích P đổi dấu từ âm thành dương.

Bài 3.45 trang 75 Toán 6 tập 1

Tính giá trị của biểu thức:
a) (-12). (7 – 72) – 25. (55 – 43);
b) (39 – 19) : (- 2) + (34 – 22). 5.

a) (-12). (7 – 72) – 25. (55 – 43)

= (-12). (- 65) – 25. 12

= 12. 65 – 12. 25

= 12. (65 – 25)

= 12. 40

= 480

b) (39 – 19) : (- 2) + (34 – 22). 5

= 20 : (- 2) + 12. 5

= – 10 + 60

= 60 – 10

= 50.

Bài 3.46 Toán 6 trang 75

Tính giá trị của biểu thức:

Advertisements (Quảng cáo)

A = 5ab – 3(a + b) với a = 4, b = – 3.

Thay a = 4, b = – 3 vào biểu thức A ta được:

A = 5ab – 3(a + b)

= 5.4. (-3) – 3. [4 + (-3)]

= 20. (-3) – 3. (4 – 3)

= – 60 – 3. 1

= – 60 – 3

= – (60 + 3)

= – 63.

Bài 3.47 trang 75 Toán 6 Kết nối tri thức

Tính một cách hợp lí:

a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17);

b) 19.43 + (-20).43 – (-40).

Advertisements (Quảng cáo)

a) 17. [29 – (-111)] + 29. (-17)

= 17. (29 + 111) – 29.17

= 17. (29 + 111 – 29)

= 17. [111 + (29 – 29)]

= 17. (111 + 0)

= 17. 111

= 1 887

b) 19.43 + (-20).43 – (-40)

= 43. [19 + (-20)] + 40

= 43. [-(20 – 19)] +40

= 43. (-1) + 40

= – 43 + 40

= – (43 – 40)

= – 3

Giải bài 3.48 trang 75 Toán 6 tập 1

a) Tìm các ước của 15 và các ước của – 25.

b) Tìm các ước chung của 15 và – 25.

a) * Tìm các ước của 15

Ta có \(15 = 3. 5\)

Các ước nguyên dương của 15 là: 1; 3; 5; 15

Do đó tất cả các ước của 15 là: – 15; – 5; – 3; – 1; 1; 3; 5; 15

* Tìm các ước của 25

Ta có  \(25=5^2\)

Các ước nguyên dương của 25 là: 1; 5; 25

Do đó tất cả các ước của – 25 là: – 25; – 5; – 1; 1; 5; 25.

b) Các ước chung nguyên dương của 15 và 25 là: 1; 5

Do đó các ước chung của 15 và – 25 là:  – 5; -1; 1; 5.

Bài 3.49 trang 75 SGK Toán 6 Kết nối tri thức

Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau:
Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau:
– Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng
– Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng
Tháng vừa qua một công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Số tiền công nhân làm được 230 sản phẩm đạt chất lượng là:

50 000. 230 = 11 500 000 (đồng)

Số tiền công nhân bị phạt do làm ra 8 sản phẩm không đạt chất lượng là:

10 000. 8 = 80 000 (đồng)

Số tiền công nhân được lĩnh là:

11 500 000 – 80 000 = 11 420 000 (đồng)

Vậy công nhân được thực lĩnh 11 420 000 đồng.

Advertisements (Quảng cáo)