Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - iLearn Smart World

New Words – Lesson 1 Unit 4 Festivals and Free Time Tiếng Anh 6 iLearn Smart World

Hướng dẫn làm bài New Words – Lesson 1 Unit 4 Festivals and Free Time trang 30 SGK Tiếng Anh lớp 6 iLearn Smart World

a. Fill in the blanks. Listen and repeat.

(Điền vào chỗ trống. Nghe và lặp lại.)


often                never                sometimes                always                rarely                usually

– often: thông thường

– never: không bao giờ

– sometimes: thỉnh thoảng

– always: luôn luôn

– rarely: hiếm khi

Advertisements (Quảng cáo)

– usually: thường xuyên

1. never

2. rarely

3. sometimes

4. often

5. usually

6. always

b. Write an activity under each adverb. Take turns using them in a sentence.

(Viết một hoạt động bên dưới mỗi trạng từ. Luân phiên sử dụng chúng trong một câu.)

I never watch movies.

Advertisements (Quảng cáo)

(Tôi không bao giờ xem phim.)

1. never – watch movies

(không bao giờ – xem phim)

2. rarely – play video games

(hiếm khi – chơi trò chơi điện tử)

3. sometimes – go to the zoo

(thỉnh thoảng đến sở thú)

4. often – go fishing

(thường – đi câu cá)

5. usually – do homework

(thường xuyên – làm bài tập về nhà)

6. always – do morning exercises

(luôn luôn – tập thể dục buổi sáng)

Advertisements (Quảng cáo)