Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Global Success

Getting Started Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài Getting Started Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam trang 48, 49 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

Geography Club

(Câu lạc bộ Địa lý)

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Alice: Hello, welcome to our Geography Club.

(Knock at door)

Alice: Come in, Elena. We’re just starting now. But remember you must always be on time.

Elena: Sure. Sorry.

Alice: Today I’m going to talk about some natural wonders of Viet Nam.

Nick: Great! What’s that in the first picture?

Alice: It’s Ganh Da Dia in Phu Yen.

Elena: Wow. It looks amazing!

Nick: Is picture 2 Ha Long Bay?

Alice: Right. What do you know about it?

Nick: It has many islands.

Alice: Yeah! The scenery is wonderful. This picture shows Tuan Chau, a large island.

Tommy: How about picture 3?

Tạm dịch bài hội thoại:

Alice: Xin chào, chào mừng đến với Câu lạc bộ Địa lý của chúng mình.

(Gõ cửa)

Alice: Mời vào, Elena. Bây giờ chúng mình mới bắt đầu. Nhưng hãy nhớ bạn phải luôn đúng giờ.

Elena: Nhất định rồi. Mình xin lỗi.

Alice: Hôm nay mình sẽ nói về một số kỳ quan thiên nhiên của Việt Nam.

Nick: Tuyệt vời! Đó là gì trong bức tranh đầu tiên?

Alice: Đó là Gành Đá Đĩa ở Phú Yên.

Elena: Chà. Nó trông tuyệt vời!

Nick: Hình 2 có phải Vịnh Hạ Long không?

Alice: Đúng vậy. Bạn biết gì về nó?

Nick: Nó có nhiều hòn đảo.

Alice: Vâng! Phong cảnh thật tuyệt vời. Hình này là Tuần Châu, một hòn đảo lớn.

Tommy: Còn hình 3 thì sao?

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 2. Complete the following sentences with the words from the box.

(Hoàn thành các câu sau với các từ trong khung.)

scenery            natural             wonders              amazing            islands

1. People didn’t make Ganh Da Dia. They are_________rocks.

2. Ha Long Bay has thousands of big and small_________.

3. The town is charming and the surrounding_________is wonderful.

4. It’s_________to visit Ban Gioc Waterfall in September.

5. There are many natural and man-made_________in Viet Nam.

– scenery (n): phong cảnh

– natural (a): thuộc về thiên nhiên

–  wonders (n): kỳ quan

–  amazing (a): đáng ngạc nhiên/ tuyệt vời

– islands (n): đảo

1. natural

2. islands

3. scenery

4. amazing

5. wonders

1. People didn’t make Ganh Da Dia. They are natural rocks.

(Con người không tạo ra Gành Đá Đĩa. Chúng là đá tự nhiên.)

2. Ha Long Bay has thousands of big and small islands.

(Vịnh Hạ Long có hàng nghìn hòn đảo lớn nhỏ.)

3. The town is charming and the surrounding scenery is wonderful.

(Thị trấn quyến rũ và phong cảnh xung quanh thật tuyệt vời.)

Advertisements (Quảng cáo)

4. It’s amazing to visit Ban Gioc Waterfall in September.

(Thật tuyệt vời khi đến thăm Thác Bản Giốc vào tháng 9.)

5. There are many natural and man-made wonders in Viet Nam.

(Có rất nhiều kỳ quan thiên nhiên và nhân tạo ở Việt Nam.)

Bài 3. Listen and repeat the words, then label the pictures.

(Nghe và lặp lại các từ, dán nhãn cho các bức tranh.)


1. mountain

2. river

3. waterfall

4. forest

5. cave

6. desert

7. beach

8. island

1. mountain: núi

2. river: sông

3. waterfall: thác nước

4. forest: rừng

5. cave: hang động

6. desert: sa mạc

7. beach: bãi biển

8. island: đảo

a – 6. desert

b – 8. island

c -5. cave

d – 2. river

e – 3. waterfall

f -1. mountain

g – 4. forest         

h – 7. beach

Bài 4. QUIZ. Work in groups. Choose the correct answer to each of the questions.

(Câu đố. Làm việc theo nhóm. Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi.)

1. Which is an island in Viet Nam?

A. Con Dao           B. Son Doong

2. Where is Mount Fansipan?

A. In Lao Cai                    B. In Quang Binh

3. Which of the following is a national park?

A.Thong Nhat Park       B. Cat Tien Park

4. Which of the following wonders is a cave?

A. Cuc Phuong              B. Phong Nha

5. Which is a natural wonder in Australia?

A. Mount Everest        B. The Great Barrier Reef

1. A

2. A

3. B

4. B

5. B

1. Which is an island in Viet Nam? – A. Con Dao.

(Đảo nào ở Việt Nam? – A. Côn Đảo.)

2. Where is Mount Fansipan? – A. In Lao Cai.

(Đỉnh Phanxipăng ở đâu? – A. Ở Lào Cai.)

3. Which of the following is a national park? – B. Cat Tien Park.

(Công viên nào sau đây là vườn quốc gia? – B. Công viên Cát Tiên.)

4. Which of the following wonders is a cave? – B. Phong Nha.

(Kỳ quan nào sau đây là hang động? – B. Phong Nha.)

5. Which is a natural wonder in Australia? – B. The Great Barrier Reef.

(Kỳ quan thiên nhiên nào ở Úc? – B. Rạn san hô Great Barrier.)

Từ vựng

1. river” (n): sông ” /ˈrɪvə(r)/”

2. waterfall” (n): thác nước” /ˈwɔːtəfɔːl/”

3. forest” (n): rừng” /ˈfɒrɪst/”

4. cave ” (n): hang động” /keɪv/(n)”

5. desert” (n): sa mạc” /ˈdezət/”

6. island ” (n): đảo” /ˈaɪlənd/”

7. scenery ” (n): phong cảnh” /ˈsiːnəri/”

8. natural” (a): thuộc về thiên nhiên” /ˈnætʃrəl/”

9. wonder” (n): kỳ quan” /ˈwʌndə(r)/”

10. amazing” (a): đáng ngạc nhiên/ tuyệt vời” /əˈmeɪzɪŋ/”

Advertisements (Quảng cáo)