Trang Chủ Chủ đề Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam

Unit 5: Natural Wonders of Viet Nam

Tiếng Anh 6 Global Success – Project Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam
Tiếng Anh 6 Global Success – Project Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam
Hướng dẫn giải bài Project Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam trang 57 SGK Tiếng Anh 6 kết nối tri thức với cuộc sống DREAM DESTINATION (ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG) 1. In groups, make a poster about a natural wonder you would...
Giải bài Looking Back Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 6 Global Success
Giải bài Looking Back Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 6 Global Success
Hướng dẫn giải bài Looking Back Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam trang 56 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức Vocabulary 1. Write the name of each picture. (Viết tên của mỗi bức tranh.) 1. waterfall (thác nước) 2. cave (hang động) 3. desert (sa...
Skills 2 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức
Skills 2 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức
Giải bài Skills 2 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam trang 55 SGK Tiếng Anh 6 Global Success Listening 1. Work in groups. Discuss the questions. (Làm việc theo nhóm. Thảo luận câu hỏi.) What do you know about Phu Quoc Islands? (Em biết...
Giải bài Skills 1 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam – Tiếng Anh 6 Global Success
Giải bài Skills 1 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam – Tiếng Anh 6 Global Success
Hướng dẫn giải bài Skills 1 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống Reading 1. Before you read, look at the pictures below. Make predictions about the reading....
Communication Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam – Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức
Communication Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam – Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài Communication Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam - Tiếng Anh 6 Global Success Everyday English Making and accepting appointments (Tiếng Anh mỗi ngày: Đặt lịch hẹn và chấp nhận lịch hẹn) 1. Listen and read the short conversation below,...
A Closer Look 2 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức
A Closer Look 2 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức
Giải Tiếng Anh 6  Global Success bài A Closer Look 2  Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam  Grammar Countable and uncountable nouns (Ngữ pháp: Danh từ đếm được và không đếm được) 1. Is the underlined noun countable or uncountable? Write C (countable)...
Giải Tiếng Anh 6 Global Success – A Closer Look 1 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam
Giải Tiếng Anh 6 Global Success – A Closer Look 1 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam
Giải bài A Closer Look 1 Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 6 kết nối tri thức với cuộc sống Vocabulary 1. Write a word under each picture. Practice saying the words. (Viết một từ dưới...
Getting Started Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức
Getting Started Unit 5 Natural Wonders of Viet Nam Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức
Hướng dẫn giải bài Getting Started Unit 5. Natural Wonders of Viet Nam trang 48, 49 SGK Tiếng Anh 6 Global Success Geography Club (Câu lạc bộ Địa lý) 1. Listen and read. (Nghe và đọc.) Alice: Hello, welcome to our Geography Club. (Knock at door) Alice: Come in,...