Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Unit 5 I Like Fruit – Pronunciation Tiếng Anh 6 Explore English

Giải Pronunciation – Unit 5. I Like Fruit trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh diều – Explore English

Final –s sounds

(Các cách phát âm đuôi –s)

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. s, drinks

2. s, bananas

3. s, glasses

B. Complete the chart. Use the words in the box. Then listen and check your answers.

(Hoàn thành bảng. Sử dụng các từ trong khung. Sau đó nghe và kiểm tra câu trả lời của em.)

Advertisements (Quảng cáo)

chips               peaches               grapes               desserts

oranges               slices              vegetables              likes

Sounds like s in drinks

Sounds likes s in bananas

Sounds like s in glasses

Sounds like s in drinks

(Âm s như trong drinks)

Sounds likes s in bananas

(Âm s như trong bananas)

Sounds like s in glasses

(Âm s như trong glasses)

– chips

– grapes

– desserts

– likes

– vegetables

– peaches

– oranges

– slices

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên nhau đọc các từ ở B.)

chips    peaches      grapes     desserts

Advertisements (Quảng cáo)

oranges    slices      vegetables    likes

IDIOM

(Thành ngữ)

He’s “the big cheese” means he’s a____________.

a. very noisy person

b. very important person

a big cheese = an important and powerful person, especially in an organization: một người quan trọng và đầy quyền lực, đặc biệt là trong một tổ chức

b. very important person

He’s “the big cheese” means he’s a very important person.

(Anh ấy là một “miếng phô mai to” nghĩa là anh ấy là một người rất quan trọng.

Advertisements (Quảng cáo)