Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Unit 2 – Reading: The amazing aye-aye – Tiếng Anh 6 Explore English

Giải bài Reading: The amazing aye-aye Unit 2. Monkeys Are Amazing! trang 25 SGK Tiếng Anh 6 Cánh diều – Explore English

A. Look at the photo. Check (✓) all the facts you think are true.

(Nhìn ảnh. Đánh dấu tất cả những chi tiết bạn nghĩ là đúng.)

(1) This animal is big.

(2) This animal is fast.

(3) This animal is shy.

(1) Con vật này to lớn.

(2) Con vật này nhanh nhẹn.

(3) Con vật này rụt rè.

(2) This animal is fast.

(3) This animal is shy.

B. Read the article quickly. Underline the adjectives.

(Đọc nhanh văn bản. Gạch chân các tính từ.)

THE AMAZING AYE – AYE

Advertisements (Quảng cáo)

This amazing animal is an aye-aye. It’s from Madagascar. It lives in the rainforest.

Aye-ayes are black or brown. They are very small. Their tails are long. Their eyes are big and so are their ears. They have really long, strong 5 fingers. They catch food with their fingers. When they move, they‘re not fast—they’re very slow.

Some people think aye-ayes are scary because they look strange. But aye-ayes are friendly animals!

Tạm dịch văn bản:

AYE – AYE TUYỆT VỜI

Con vật tuyệt vời này là aye – aye. Nó đến từ Madagascar. Nó sống trong rừng nhiệt đới.

Aye-ayes có màu đen hoặc nâu. Chúng rất nhỏ. Đuôi của chúng dài. Đôi mắt của chúng to và đôi tai của chúng cũng vậy. Chúng có 5 ngón tay dài và khỏe. Chúng bắt thức ăn bằng ngón tay. Khi chúng di chuyển, chúng không nhanh – chúng rất chậm.

Một số người cho rằng aye-ayes rất đáng sợ vì chúng trông kỳ lạ. Nhưng aye-ayes là động vật thân thiện!

Advertisements (Quảng cáo)

Adjectives (các tính từ):

– amazing: tuyệt vời, đáng ngạc nhiên

– black: đen

– brown: nâu

– small: nhỏ

– long: dài

– big: to

– strong: mạnh mẽ

– fast: nhanh

– slow: chậm

C. Read again. Where do aye-ayes live?

(Đọc lại. Con aye-ayes sống ở đâu?)

This amazing animal is an aye-aye. It’s from Madagascar. It lives in the rainforest.

Aye-ayes are black or brown. They are very small. Their tails are long. Their eyes are big and so are their ears. They have really long, strong 5 fingers. They catch food with their fingers. When they move, they‘re not fast—they’re very slow.

Some people think aye-ayes are scary because they look strange. But aye-ayes are friendly animals!

They live in the rainforest.

(Chúng sống ở rừng nhiệt đới.)

Từ vựng

1. aye – aye” (n): con aye – aye” /eɪ/ – /eɪ/”

2. tail” (n): cái đuôi” /teɪl/”

3. catch” (v): bắt lấy” /kætʃ/”

4. move” (v): di chuyển” /muːv/”

5. strange” (a): kỳ lạ” /streɪndʒ/”

Advertisements (Quảng cáo)