Trang Chủ Bài tập SGK lớp 6 Tiếng Anh 6 - Explore English

Giải Writing Unit 2 Monkeys Are Amazing! Tiếng Anh 6 Cánh diều

Hướng dẫn giải bài Writing – Unit 2. Monkeys Are Amazing! trang 26 SGK Tiếng Anh 6 Explore English

Make a poster about an amazing animal. Find a photo of the animal. Then show your poster to the class.

(Tạo một tờ áp phích về một loài động vật đặc biệt. Tìm một bức ảnh của động vật đó. Sau đó cho cả lớp xem tờ áp phích của em.)

Jaguar

This big cat is called a jaguar. It lives in the rain forests. It is orange and white. It has black spots. It’s very strong and fast. It’s also shy. Some people think jaguars are scary.

Advertisements (Quảng cáo)

Tạm dịch:

Báo đốm

Advertisements (Quảng cáo)

Con mèo to lớn này được gọi là báo đốm. Nó sống trong các khu rừng mưa. Nó có màu cam và trắng. Nó có những đốm đen. Nó rất mạnh và nhanh. Nó cũng rụt rè nữa. Một số người cho rằng báo đốm rất đáng sợ.

Parrot

This bird is called a parrot. It lives in South America and Australia. It’s colorful. It’s very fast and funny. It can  mimic the sounds of other animals including people. It’s also friendly. Some people think parrots are cute.

Tạm dịch:

Con vẹt

Loài chim này được gọi là vẹt. Nó sống ở Nam Mỹ và Úc. Nó đầy màu sắc. Nó rất nhanh và buồn cười. Nó có thể bắt chước âm thanh của các loài động vật khác bao gồm cả con người. Nó cũng thân thiện nữa. Một số người nghĩ rằng những con vẹt rất dễ thương.

Advertisements (Quảng cáo)